Bank Wymiany Usług
28/04/2017
Kurs języka polskiego
03/03/2016

7 czerwca odbędzie się FORUM (For Ukrainian Migrants). Wydarzenie ma na celu stworzenie platformy do synergii działań na rzecz współpracy, komunikacji, wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy środowiskami biznesowymi, imigranckimi oraz władzą lokalną i regionalną.

Forum będzie platformą do przedyskutowania problemów migrantów i, jednocześnie, miejscem poszukiwania ich rozwiązań. Efektem skonsolidowanych działań będzie poprawienie sytuacji na rynku pracy dla migrantów oraz ich funkcjonowania w środowisku lokalnym, jak również usprawnienie procesu legalizacji oraz zatrudniania cudzoziemców przez polskich przedsiębiorców.

Planujemy utworzyć 4 grupy dyskusyjne złożone z przedstawicieli podmiotów stykających się z problematyką migracji : Urzędów Wojewódzkich (Warszawa i Wrocław), biznesu (wrocławskie firmy zatrudniające cudzoziemców), Imigrantów, Wrocławian oraz przedstawicieli sektora pozarządowego. Po wypracowaniu rozwiązań proponujemy uczestnikom przedstawić ich pomysły innym grupom oraz zaproszonym gościom specjalnym - Konsulowi Honorowemu Ukrainy we Wrocławiu, Konsulowi Generalnemu Ukrainy w Krakowie, przedstawicielom Wojewody Dolnośląskiego, Ambasadora Ukrainy w Polsce oraz Prezydenta Wrocławia. Rezultatem forum będzie szczegółowa analiza danych i wnioski na temat aktualnej sytuacji poszczególnych środowisk imigrantów na rynku pracy, a także rekomendacje i propozycje usprawnień na potrzeby biznesu i władz lokalnych, które częściowo chcemy realizować w Centrum Ukraińskim Kultury i rozwoju.

7 червня у м.Вроцлав відбудеться FORUM (For Ukrainian Migrants). Метою заходу є створення платформи для взаємодії, співпраці, спілкування, обміну інформацією та досвідом між бізнесом, імігрантами, регіональною та місцевою владою.

Форум стане майданчиком для обговорення питань мігрантів і, в той же час, місце, щоб шукати рішення. В результаті консолідованих дій сприятиме поліпшенню ситуації на ринку праці для мігрантів та їх функціонування в місцевому середовищі, а також оптимізації процесу легалізації і працевлаштуванню іноземців польськими підприємцями.

Ми плануємо створити 4 дискусійні групи, що складаютимуться з представників тих, хто дотичний до проблем міграції: обласне управління/ urząd (Варшава і Вроцлав), бізнес (Вроцлав, компанії, котрі працевлаштовують іноземців), мігрантів, жителів Вроцлава і представників неурядового сектору. Після розробки рішень, учасникам буде запропоновано представити свої ідеї іншим групам та спеціально запрошеним гостям - Голові Вроцлавського кола Об’єднання українців у Польщі, Почесному Консулу України у Вроцлаві, Генеральному Консулу в Кракові та представникам Посла України в Польщі і Президента Вроцлава. Результатами форуму будуть детальний аналіз даних і висновки про поточну ситуацію кожного мігранта на ринку праці, а також рекомендації та пропозиції щодо поліпшення відповідно до потреб мігрантів, бізнесу і місцевої влади..

Co? Gdzie? Kiedy? Uczestnicy roboczych grup wzięli udział w symulacji Forumu

Dziękujemy grupie ukraińskich migrantów, która spotkała się z nami w niedzielę 21.05 w CUKRze. Z pomocą ich komentarzy i porad, mogliśmy ocenić nasze przedsięwzięcia na drodze realizacji ForUM, oraz to była dobra okazją by poinformować uczestników o harmonogramie, misji i wizji wydarzenia.

Teoretyczne omówienie zmieniła część praktyczna. 2 zespoły w ciągu kilku godzinowej próby emocjonalnie proponowali problemy oraz rozwiązania, które będą mogli zostać podstawowymi zagadnieniami podczas wydarzenia. Po przerwie na kawę zespoły przedstawiły swoje wizji, jednocześnie próbując pokonać lęk wystąpień publicznych oraz przemówień w języku polskim.

Konstruktywna krytyka oraz dyskusja wsparta własnym doświadczeniem każdego- spotkanie owocnie przygotowało i ukierunkowało przyszłe dyskusji. Migranci otrzymali również zadanie domowe: sporządzić dodatkowe kwestii do omówienia w czasie ForUMu.

_ _ _

Що? Де? Коли? Учасники робочих груп Форуму взяли участь у підготовчому тренінгу.

Дякуєму групі українських мігрантів, що зібралася у неділю 21.06 у ЦУКРі, та могла взяти участь у зустрічі на тему Форуму. Завдяки такому візиту, ми змогли розповісти учасникам про план заходу, цілі, очікувані результати та послухати уваги та поради щодо цієї амібтної події.

Теоретичне обговорення підкріпилося практичною репетицією. Дві робочі групи жваво обговорювали проблеми пов’язані з легалізацією перебування і  працевлаштуванням. Протягом 60 хвилин на плакаті в кожній групі з’явився список  проблем і пропозиції їх вирішення. Кожен з учасників виходячи зі свого досвіду пропонував теми, які могли б стати “робочім матеріалом” під час заходу. Кожен отримав домашнє завдання: продумати додаткові теми для Форуму.

partnerzy wydarzenia

patronat medialny