Kampania informacyjno-edukacyjna “Wiem, zatrudniam, zyskuje”

Kampania zostanie zrealizowana w 2019 r. we współpracy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Fundacji Ukraina, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Powiatowych Urzędów Pracy, a także innych instytucji rynku pracy, w tym w szczególności agencji zatrudnienia.

Bezpośrednimi adresatami kampanii będą lokalni pracodawcy, szczególnie średnie i duże przedsiębiorstwa, generujące znaczny odsetek miejsc pracy w regionie, o istotnych potrzebach kadrowych. Inicjatywy podejmowane w ramach kampanii będą mieć na celu kształtowanie i wzmacnianie wizerunku cudzoziemców jako solidnych, wykwalifikowanych i wartościowych pracowników.

Elementami kampanii będą spotkania z pracodawcami, nośniki outdoorowe, kampania informacyjno-promocyjna w lokalnej stacji telewizyjnej, artykuły w prasie.

Więcej informacji wkrótce

Projekt „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku” współfinansowany jest z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państw

Fundacja Ukraina
ul. Ruska 46A/201
50-709 Wrocław

tel. +48 571 330 203
e-mail: biuro@fundacjaukraina.eu

Zapisz się do newslettera!