Блог

Czy dni wolne przysługują pracownikom innych wyznań w ich święta?__

W Polsce dniami wolnymi od pracy są tylko te święta, które zostały wskazane przepisami ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Ustawa ta wskazuje 13 świąt. W te święta wolne ma każdy pracownik niezależnie od wyznania. Pracownicy innych wyznań, niż rzymskokatolickie, mają prawo do dni wolnych podczas swoich świąt religijnych, choć często nie zdają sobie z tego sprawy.

W Polsce obowiązuje zasada wolności wyznania. A więc osoby wyznające inne religie, których święta nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, mogą uzyskać zwolnienie od pracy na czas obchodzenia swoich świąt zgodnie z wymogami wyznawanej religii.

Pracownicy muszą się liczyć z tym, że będą musieli odpracować dodatkowy wolny dzień, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Aby uzyskać dzień wolny w dane święto, pracownik musi złożyć wniosek o udzielenie zwolnienia co najmniej 7 dni przed tym świętem. Pracodawca ma wtedy obowiązek udzielić mu dnia wolnego w tym terminie.

Najpóźniej 3 dni przed udzielonym dniem wolnym pracodawca musi poinformować pracownika o zasadach odpracowania takiego dnia. W przypadku, kiedy pracownik nie zdąży złożyć wniosku z 7-dniowym wyprzedzeniem, pracodawca może udzielić mu dnia wolnego, ale nie musi.

Jeśli święta religijne pracownika wypadają cyklicznie, powinien on ustalić z pracodawcą indywidualny rozkład czasu pracy, który będzie go zwalniał z konieczności składania każdorazowo wniosku o udzielenie dnia wolnego.

Agata Kostyk-Lewandowska, rzeczniczka Okręgowego Inspektora Pracy we Wrocławiu dodaje, że indywidualny rozkład czasu pracy ustala się na wniosek pracownika w celu obchodzenia przez niego tych świąt religijnych, które przypadają w określonym dniu tygodnia (np. sobota dla osób wyznania judaistycznego itp.). Wtedy właśnie nie ma mowy o składaniu wniosku co najmniej na 7 dni przed terminem święta.

restart