Блог

Dalsza legalizacja osób, które otrzymały status ochrony tymczasowej__

Po zakończeniu okresu 9 miesięcy legalnego pobytu w Polsce, ale nie później, niż 18 miesięcy, zaczynając od 24 lutego 2022 roku, obywatele Ukrainy, którzy zostali przymusowo wysiedleni, będą mogli złożyć wniosek na otrzymanie zezwolenia na pobyt czasowy według uproszczonego procederu wprowadzonego na podstawie Ustawy. Takie zezwolenie zostanie wydane na trzy lata od dnia podjęcia decyzji o nadaniu zezwolenia. Sam proceder podjęcia decyzji będzie wyznaczony oddzielnym aktem.

Aby dostać zezwolenie na pobyt czasowy przymusowo wysiedlone osoby muszą złożyć odpowiedni wniosek oraz pakiet dokumentów do Urzędu Wojewódzkiego. Listę dokumentów warto sprawdzić w odpowiednim Urzędzie, dlatego że w zależności od Urzędu, lista dokumentów może być inna.

Ważne! Wnioski na pobyt czasowy osób, które przybyły do Polski po 24 lutego 2022 roku i złożyły wniosek na pobyt czasowy przebywając w Polsce mniej, niż 9 miesięcy, nie będą rozpatrzone. A więc będą pozostawione przez Wojewodę  w statusie “bez rozpatrzenia”.

Otrzymane zezwolenie na pobyt czasowy także daje uprawnienia do przebywania w innych państwach strefy Schengen nie więcej, niż 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Tym niemniej, takie zezwolenie nie uprawnia do podjęcia pracy w tych państwach. Jeśli cudzoziemiec zamierza przebywać w takim państwie dłużej, niż pozwala wyznaczony limit, on powinien legalizować swój pobyt odpowiednio do ustawodawstwa tego państwa.