Blog

Dyskryminacja w pracy (Mobbing)__

Dyskryminacja jest straszna w każdej postaci. Większość osób nie zdaje sobie sprawy, że może spotkać się z mobbingiem – stosowaniem przemocy psychicznej wobec podwładnego lub współpracownika w miejscu pracy.  Jak zrozumieć, że zostałeś/łaś ofiarą mobbingu i jak rozwiązać tę sytuację?

Międzynarodowa Organizacja Pracy definiuje pojęcie mobbingu jako obraźliwe zachowanie poprzez mściwe, okrutne, złośliwe lub upokarzające usiłowanie zaszkodzenia jednostce lub grupie pracowników. Obejmuje ono sprzysiężenie się lub mobbing przeciwko wybranemu pracownikowi, który staje się przedmiotem psychicznego dręczenia. Mobbing charakteryzuje się stałymi, negatywnymi uwagami lub krytyką, społecznym izolowaniem danej osoby, plotkowaniem lub rozprzestrzenianiem fałszywych informacji.

Taktyki mobbingu:

 • taktyka upokorzenia:
 • nieuzasadniona krytyka
 • zniesławienie
 • wyśmiewanie
 • nieodpowiednie żarty
 • obraźliwe gesty
 • sarkazm
 • publiczne krytykowanie wyglądu
 • taktyka zastraszenia:
  • zakaz robienia przerw pod groźbą utraty pracy
  • groźby ustne
  • używanie wulgaryzmów
  • stosowanie przemocy fizycznej
  • przymusowe zostawanie po godzinach pracy
  • zastraszanie zwolnieniem z pracy
  • taktyka izolacji;
  • taktyka utrudniania wykonywania pracy;

W hierarchicznych strukturach organizacyjnych występują 2 kierunki mobbingu:

 • mobbing ukośny – dręczyciel i ofiara znajdują się na różnych poziomach;
 • mobbing bezpośredni – dręczyciel i ofiara są na tym samym poziomie.

Mobbing może być działaniem bezpośrednim lub niebezpośrednim, tj. takim, w którym ofiara nie ma bezpośredniego kontaktu z osobą stosującą mobbing, a jedynie jest narażona na skutki jej zamierzonych nieetycznych działań.

Jeśli nagle zorientujesz się, że jesteś ofiarą mobbingu, możesz iść do sądu. Art. 94³ § 3 K.p. jest podstawą odpowiedzialności pracodawcy, daje pracownikowi możliwość dochodzenia zadośćuczynienia pieniężnego od pracodawcy za utratę zdrowia spowodowaną mobbingiem. Przedstawione zadośćuczynienie nie zostało określone w Kodeksie pracy, dlatego na podstawie art. 300 K.p. stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego (art. 445 K.c. oraz art. 444 K.c.).

Dodatkowo, jeżeli mobbing był przyczyną rozwiązania umowy o pracę, pracownikowi przysługuje prawo dochodzenia od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę (art. 94³ § 4. K.p.)