Blog

Jak uzyskać pomoc w Urzędzie Pracy?__

Urząd Pracy pomaga w znalezieniu pracy w Polsce i informuje o innych formach wsparcia. Najlepiej zarejestrować się w Urzędzie Pracy, żeby otrzymać więcej informacji o aktualnych ofertach pracy. Można to zrobić na stronie www.praca.gov.pl lub umówić się na wizytę w Urzędzie Pracy.

Ważne jest to aby nie mylić osoby bezrobotnej ze statusem osoby poszukującej pracy!

Status osoby bezrobotnej możesz uzyskać, jeżeli jesteś obywatelem UE albo obywatelem państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do UE. Także jeśli jesteś cudzoziemcem, który posiada:

  • status uchodźcy lub zezwolenie na pobyt stały/czasowy/pobyt rezydenta
  • wizę wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium RP oraz bezpośrednio przed rejestracją jako osoba bezrobotna był zatrudniony nieprzerwanie na terytorium RP przez okres co najmniej 6 miesięcy
  • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę pobyt tolerowany
  • korzysta w RP z ochrony czasowej/uzupełniającej

Status osoby poszukującej pracy możesz uzyskać, jeżeli jesteś obywatelem UE albo obywatelem państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej. Także jeśli jesteś cudzoziemcem, który ma:

  • status uchodźcy, pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta
  • zezwolenie na pobyt czasowy
  • wizę krajową w celu odbycia studiów lub pracy
  • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany
  • korzysta z ochrony czasowej/uzupełniającej
  • jest członkiem rodziny obywatela polskiego

Poszukujący pracy, to taka osoba, która nie ma prawa do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, bo np. jest zatrudniona, osiąga przychody z tytułu najmu lub renty, jest właścicielem gospodarstwa rolnego powyżej 2 ha lub utraciła prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Osoba ta nie jest zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeśli nie jesteś osobą pracującą i nie prowadzisz działalności gospodarczej, możesz zarejestrować się jako bezrobotny. Jeśli chcesz zmienić pracę, możesz zarejestrować się jak osoba szukająca pracy.

Po zarejestrowaniu się w Urzędzie Pracy masz prawo do uczęszczania na kursy polskiego albo kwalifikacyjne kursy zawodowe, które są finansowane przez Urząd Pracy.

restart