Blog

Jak założyć przedszkole w Polsce__

W Polsce istnieje możliwość założenia przedszkola przez osoby fizyczne i prawne.

Przedsiębiorca, który chce założyć placówkę przedszkolną musi znać się na przepisach ustawy o systemie oświaty. Właściciel przedszkola nie musi mieć wykształcenia pedagogicznego. Wykształcenie jest jednak wymagane w przypadku pracowników przedszkola, czyli nauczycieli i opiekunów. Powinni oni mieć co najmniej licencjackie wykształcenie pedagogiczne oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

W świetle prawa wymagane jest zgłoszenie takiej działalności jednostce samorządu terytorialnego takiego jak jak gmina czy powiat.

Prowadzenie niepublicznego przedszkola co do zasady nie jest działalnością gospodarczą, a więc nie wymaga rejestracji w CEIDG. Natomiast jeśli chodzi o osoby prawne, które chcą założyć przedszkole – muszą zarejestrować się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jeżeli zgłoszenia przedszkola dokonuje osoba fizyczna, niektóre urzędy wymagają dołączenia zaświadczenia o niekaralności.

W pierwszej kolejności musimy złożyć wniosek (zgłoszenie) o wpis do ewidencji prowadzonej przez gminę. Wymaga to skompletowania odpowiednich dokumentów, takich jak:

  1. dane osoby zamierzającej prowadzić przedszkole, jej miejsca zamieszkania lub siedziby
  2. określenie rodzaju placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania
  3. wskazanie miejsca prowadzenia przedszkola statut przedszkola i plan realizacji zadań statutowych
  4. informacja o warunkach lokalowych zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone m.in w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej
  5. dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora w prowadzeniu przez nich zajęć dydaktyczno-wychowawczych, formularz zawierający dane do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej

restart