Blog

Macierzyństwo a praca__

Koniec umowy w trakcie ciąży

Pracownica, która w trakcie ciąży zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę na czas określony, powinna być traktowana w szczególny sposób. W takiej sytuacji pracodawca nie ma prawa wypowiedzieć umowy i ulega ona przedłużeniu do dnia porodu. Umowa przedłuża się z mocy prawa, a pracodawca nie musi dokonywać żadnych czynności prawnych. Tak przedłużona umowa rozwiązuje się z dniem urodzenia dziecka. W tej sytuacji przysługuje zasiłek macierzyński, ale nie przysługuje już urlop macierzyński. Gdy umowa o pracę na czas określony wygasa po porodzie, czyli w trakcie urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, pracodawca nie ma obowiązku jej przedłużenia.

Może również zdarzyć się sytuacja, gdy pracodawca wypowiedział umowę, a po jakimś czasie okazało się, że pracownica jest w ciąży, o której nie wiedziała, podpisując wypowiedzenie. Jeśli w dniu rozwiązania umowy pracownica była w ciąży powyżej 3 miesiąca, pracodawca po otrzymaniu zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego ciążę pracownicy ma obowiązek przywrócić ją pracy.

Komu przysługuje zasiłek macierzyński?

Warunkiem uzyskania tego świadczenia jest urodzenie dziecka w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego. Jeśli kobieta w ciąży opłacała składki na ubezpieczenie chorobowe, to zasiłek przysługuje. Składki są obowiązkowe dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą lub pracujące na umowę zlecenie mogą opłacać składki chorobowe dobrowolnie – wtedy też dostaną zasiłek.

Prawo do zasiłku przysługuje także w razie przyjęcia na wychowanie dziecka w wieku do 7 lat lub 10 lat (w przypadku, gdy wobec dziecka podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku). Zasiłek przysługuje pracownicy także w razie urodzenia dziecka po ustaniu zatrudnienia, jeśli jej umowa o pracę została rozwiązana z powodu upadłości lub likwidacji pracodawcy (musi to być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu).

Co jeśli zasiłek macierzyński nie przysługuje?

Brak ubezpieczenia chorobowego albo poród już po jego ustaniu uniemożliwia kobiecie skorzystanie z zasiłku macierzyńskiego. Może ona jednak pobierać świadczenie rodzicielskie, o ile nie przysługuje jej (ani ojcu dziecka) za granicą świadczenie o podobnym charakterze.

Różnica między zasiłkiem macierzyńskim a świadczeniem rodzicielskim

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,  przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;

65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,  przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;

67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,  przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;

69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,  przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;

71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie,  przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Aby objąć wsparciem jak największą grupę osób i zapewnić rodzicom jak największe wsparcie materialne w pierwszym okresie życia dziecka, świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego(jest to kwota netto, gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu, ani innym obciążeniom).

Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres:

20 tygodni (140 dni) – gdy urodzisz jedno dziecko,

31 tygodni (217 dni) – gdy urodzisz dwoje dzieci podczas jednego porodu,

33 tygodni (231 dni) – gdy urodzisz troje dzieci podczas jednego porodu,

35 tygodni (245 dni) – gdy urodzisz czworo dzieci podczas jednego porodu,

37 tygodni (259 dni) – gdy urodzisz pięcioro i więcej dzieci podczas jednego porodu

Przyszła mama może wykorzystać przed porodem do 6 tygodni urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego. Wtedy po porodzie może skorzystać z pozostałego urlopu. Zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego, przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku. Oznacza to, że przebywając na macierzyńskim, otrzymuje całość pensji.

Wysokość świadczenia rodzicielskiego wynosi miesięcznie: 1000 zł. W razie urodzenia dziecka przez kobietę w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, lub w okresie przedłużenia zasiłku dla bezrobotnych, świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

restart