Blog

Znaczenie wsparcia społecznego dla dobrostanu psychicznego uchodźców__

Zjawisko migracji, a szczególnie uchodźstwa, jest nieodłącznym elementem dzisiejszego globalnego krajobrazu społecznego. Uchodźcy to osoby, które zostają zmuszone do opuszczenia swojego kraju z powodu konfliktów zbrojnych, prześladowań lub innych zagrożeń dla ich życia i bezpieczeństwa. Taka sytuacja wiąże się nie tylko   z fizycznymi wyzwaniami, ale także z ogromnymi obciążeniami psychicznymi. W tym kontekście wsparcie społeczne staje się kluczowym elementem dla dobrostanu psychicznego uchodźców. Niniejszy tekst ma na celu omówienie znaczenia wsparcia społecznego dla uchodźców, zwłaszcza w kontekście ich integracji społecznej i psychologicznej oraz przedstawienie sposobów, w jakie społeczność może wspierać uchodźców w trudnych chwilach. W artykule będziemy odnosić się do wiedzy i doświadczenia instytucji działających na rzecz migrantów i uchodźców we Wrocławiu.

Wsparcie społeczne jako determinant dobrostanu psychicznego

Wsparcie społeczne jest pojęciem powszechnie stosowanym w naukach społecznych i psychologii. Obejmuje ono różne formy wsparcia, takie jak emocjonalne, instrumentalne, informacyjne i oceniające, które osoby otrzymują od swojego otoczenia społecznego, w tym rodziny, przyjaciół, społeczności lokalnej czy organizacji pozarządowych. W przypadku uchodźców, wsparcie społeczne odgrywa nieocenioną rolę w zaspokojeniu ich podstawowych potrzeb, ale także w budowaniu poczucia przynależności i bezpieczeństwa.

Integracja społeczna uchodźców

Proces integracji społecznej uchodźców jest złożony i wymaga uwzględnienia wielu czynników, w tym wsparcia społecznego. Integracja oznacza nie tylko dostęp do zasobów materialnych, takich jak mieszkanie, praca czy opieka medyczna, ale również akceptację i uczestnictwo w społeczeństwie przyjmującym. To właśnie wsparcie społeczne może pomóc uchodźcom w adaptacji do nowego środowiska, nawiązaniu relacji z lokalną społecznością i przekonaniu ich o swojej wartości.

Psychologiczny wymiar wsparcia społecznego

Dla wielu uchodźców, przejście przez traumę migracji i doświadczenia, które towarzyszą ucieczce, wiąże się z poważnym stresem i problemami psychicznymi, takimi jak depresja, lęki czy zespół stresu pourazowego. Wsparcie społeczne może stanowić istotny czynnik redukujący te negatywne skutki. Przyjazna i akceptująca społeczność może działać jak osłona przed izolacją i wyobcowaniem, które często towarzyszą procesowi uchodźczemu.

Sposoby, w jakie społeczność może wspierać uchodźców

Istnieje wiele sposobów, w jakie społeczność może wspierać uchodźców w trudnych chwilach. Po pierwsze, istotnym elementem jest edukacja społeczna i informowanie mieszkańców o sytuacji uchodźców oraz ich potrzebach. To pomaga przełamać stereotypy i uprzedzenia, które mogą utrudniać integrację. Ważną rolę tu pełnią organizacje pozarządowe, które realizują projekty na rzecz integracji i badają faktyczne potrzeby uchodźców.

Obecnie Fundacja Ukraina w ramach projektu z organizacją międzynarodową Mercy Corps oraz Uniwersytetem Wrocławskim, prowadzi badanie w tej sprawie, zapraszamy do podzielenia się swoją opinią:

Ua 🇺🇦 Виклики та потреби воєнних мігрантів з України в Нижньосілезькому воєводстві (google.com)

Po drugie, społeczność może organizować programy integracyjne, które pozwalają uchodźcom nawiązać kontakty społeczne, rozwijać umiejętności językowe i zdobywać nowe kompetencje zawodowe.

W tym zakresie zapraszamy do zapoznania się z ofertą działań Centrum Wsparcia Uchodźców we Wrocławiu, które oferuje konsultacje psychologiczne oraz doradztwo zawodowe. 

Bezpłatne konsultacje w Centrum Wsparcia Uchodźców odbywają się od poniedziałku do piątku po uprzednim zgłoszeniu:

→ Zapisy telefonicznie: +48 793330240 lub poprzez formularz google:

Aktualny harmonogram konsultacji można znaleźć również na mediach społecznościowych!

→ Linktree: @cwu.wroclaw | Instagram, Facebook | Linktree

Kobieta

Warto również się zainteresować wydarzeniami Centrum Ukraińskiego Kultury i Rozwoju we Wrocławiu, a zwłaszcza zajęciami klubów językowych!

Aktualny harmonogram wydarzeń:

Taplink: Cukr.wroclaw at Taplink

Po trzecie, wsparcie emocjonalne od społeczności lokalnej może polegać na oferowaniu przyjaźni, słuchaniu, udzielaniu wsparcia w trudnych chwilach i budowaniu więzi międzyludzkich.

CWU

Znaczenie wsparcia społecznego dla dobrostanu psychicznego uchodźców jest kwestią fundamentalną, która wymaga szczególnej uwagi społeczeństwa przyjmującego. W artykule omówiliśmy, jak istotny jest ten aspekt zarówno w procesie integracji społecznej uchodźców, jak i w łagodzeniu skutków traumy migracji. Wsparcie społeczne obejmuje różne formy, od emocjonalnego wsparcia po konkretne pomocne działania.

Integracja społeczna uchodźców to nie tylko kwestia dostępu do zasobów materialnych, lecz także uczestnictwa w społeczności przyjmującej. Wsparcie społeczne może pełnić kluczową rolę w budowaniu mostów między różnymi grupami społecznymi i przyczyniać się do tworzenia inkluzywnych społeczeństw.

Ważne jest, aby społeczność lokalna była świadoma sytuacji uchodźców i starała się aktywnie pomagać. Programy integracyjne, edukacja społeczna oraz otwartość na kulturalną różnorodność są kluczowymi elementami wsparcia. Jednakże nie zapominajmy o znaczeniu wsparcia emocjonalnego i przyjaźni, które stanowią fundament psychologicznego dobrostanu uchodźców.

Warto pamiętać, że wsparcie społeczne nie jest jedynie obowiązkiem instytucji państwowych czy organizacji pozarządowych. To także zadanie każdego z nas jako członków społeczności, której celem powinno być budowanie bardziej przyjaznych i wspierających środowisk dla tych, którzy szukają schronienia w obcych krajach. Działając razem, możemy stworzyć bardziej inkluzywne i wszechstronne społeczeństwo, w którym każdy człowiek ma szansę na godne życie i rozwój.