Blog

Adaptacja dla najmłodszych — asystenci międzykulturowi w szkołach Wrocławia__

Fundacja Ukraina dba też o adaptację najmłodszych. W ramach naszych projektów we  wrocławskich szkołach pracują asystentki międzykulturowe, oferujące pomoc i wsparcie dla dzieci cudzoziemskich,  a w najbliższym czasie pod egidą Fundacji Kalejdoskop Kultur startuje szkoła dla asystentów międzykulturowych. 

Szkoła będąca podstawowym ośrodkiem socjalizacji dla dzieci jest jednym z najważniejszych obszarów działań adaptacyjno-integracyjnych dla dzieci migrantów na terenie Dolnego Śląska. W ramach projektu finansowanego z FAMI, który ma na celu wzmocnienie procesu integracji obywateli państw trzecich poprzez stworzenie szerokiej oferty form wsparcia dopasowanej do potrzeb cudzoziemców, we wrocławskich szkołach pracują asystenci międzykulturowi, którzy oferują pomoc w formie dyżurów. 

Idea wzajemnej tolerancji i szacunku w szkołach 

Rolą naszych asystentów jest m.in. aktywizacja dzieci cudzoziemskich oraz ich rodziców i zachęcanie ich do włączania się we współtworzenie życia szkolnego, a także uwrażliwienie uczniów polskich i ich rodziców oraz nauczycieli na problematykę wielokulturowości, walka z uprzedzeniami i stereotypami narodowościowymi, etnicznymi i religijnymi oraz promowanie idei wzajemnej tolerancji i szacunku.

Pomoc językowa dla uczniów-cudzoziemców i ich rodzin

Asystenci mają zbliżone do uczniów, którzy przyjechali z zagranicy, doświadczenie w adaptacji, służą pomocą językową dla dzieci i ich rodzin, udzielają informacji nauczycielom o kulturze, z której wywodzą się dzieci cudzoziemskie, rozwiązują bieżące konflikty w wielokulturowym środowisku szkolnym. Obecnie we wrocławskich szkołach  (SP nr 90, SP nr 50, SP nr 84, SP nr 16) pracują już dwie asystentki międzykulturowe.

“Codziennie mierzę się z nowymi wyzwaniami. Jednak wydaje mi się, że dzieci najbardziej doceniają obecność asystenta w szkole. Często podbiegają do mnie podczas przerw, żeby się przywitać, pochwalić swoimi osiągnięciami, opowiedzieć jak spędzają czas wolny i móc porozmawiać z kimś w swoim języku ojczystym”– Aleksandra Kosior, asystentka kulturowa.

Rekrutacja do szkoły asystentów międzykulturowych

Od tego roku w ramach projektu reStart będzie uruchomiona Szkoła asystentów międzykulturowych prowadzona przez Fundację Kalejdoskop Kultur we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

Celem działania jest przygotowanie do pracy w szkołach grupy osób zainteresowanych pełnieniem funkcji asystentów międzykulturowych. W programie zajęć znajdą się elementy szkoleniowo – warsztatowe związane m.in ze zdobywaniem kompetencji międzykulturowych i wiedzy z zakresu międzykulturowości, w tym edukacja międzykulturowa,

warsztaty antydyskryminacyjne, sytuacja prawna migranta, a także wstęp do interwencji kryzysowej oraz wspierania procesów adaptacyjnych, mediacji, komunikacji bez przemocy, animacji działań integracyjnych dla dzieci i ich rodziców, pozycji dziecka i rodzica w systemie szkolnym, współpracy pomiędzy nauczycielem a asystentem. 

Do 13 marca 2020 roku trwa jeszcze rekrutacja na kurs asystentów międzykulturowych na stronie naszego partnera http://kalejdoskopkultur.pl/?p=3752. Zachęcamy do zapoznania się z wymaganiami i przyczynienie się do budowy szczęśliwego dzieciństwa dla naszych dzieci poprzez oferowanie wsparcia i tworzenie wolnej od stereotypów i uprzedzeń przestrzeni dla nauki, integracji i rozwoju. 

Projekt reSTART jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

Projekt „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku” współfinansowany jest z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.