Działalność

Asystenci międzykulturowi__

Fundacja Ukraina Logo

W odpowiedź na potrzeby dzieci uchodźczych Fundacja Ukraina uruchomiła program wsparcia długofalowego w zakresie adaptacji i edukacji ukraińskich uczniów w polskich szkołach. Fundacja Ukraina zatrudnia około 50 asystentów międzykulturowych do ponad 30 szkół na Dolnym Śląsku. Opieką asystentów zostały objęte szkoły w takich miastach: Wrocław, Dzierżoniów, Legnica, Świdnica oraz Jelcz-Laskowice.

Głównym celem asystentów międzykulturowych jest wsparcie dzieci oraz ich rodziców na wszystkich etapach adaptacji w polskich ośrodkach edukacyjnych.

Pełnienie dyżurów w wyznaczonych szkołach na terenie Wrocławia i świadczenie wsparcia polega w szczególności na:

 • wsparciu ucznia w procesie adaptacji kulturowej poprzez objaśnianie wartości, norm zachowania w polskiej szkole;
 • udzielaniu informacji nauczycielom, dotyczących ważnych aspektów kultury i/lub religii, mających wpływ na zachowanie ucznia oraz jego udział w życiu szkolnym – np. w wycieczkach, przedstawieniach szkolnych;
 • pomocy w odrabianiu lekcji w formie tłumaczenia poleceń na język pochodzenia ucznia lub język polski – zrozumiały dla niego;
 • uczestniczeniu w lekcjach szkolnych w celu wsparcia ucznia w nauce, m.in. tłumaczenie na język pochodzenia ucznia lub język polski – zrozumiały dla ucznia – poleceń nauczyciela i poleceń z podręczników;
 • aktywizacji uczniów migrantów poprzez aktywności wykorzystujące ich dziedzictwo narodowe i kulturowe, np. prowadzenie kół zainteresowań, kółka językowego, itp.;
 • współorganizowaniu wydarzeń związanych z religią i kulturą kraju pochodzenia uczniów (np. dzień wielokulturowości);
 • prowadzeniu zajęć integrujących dzieci polskie i cudzoziemskie, np. w trakcie godziny wychowawczej;
  aktywnej pomocy w rozwiązywaniu bieżących konfliktów między uczniami polskimi, a cudzoziemskimi, w tym w szczególności konfliktów powstałych na tle różnic kulturowych;
 • pośredniczeniu w kontaktach pomiędzy szkołą a rodzicami/opiekunami;
 • udziale w charakterze tłumacza w zebraniach szkolnych dla rodziców i opiekunów;
 • pomocy w wypełnianiu przez rodziców lub opiekunów niezbędnych formalności szkolnych;
 • obecności przy zapisywaniu do szkoły ucznia z doświadczeniem migracyjnym, nie mówiącego po polsku.

Asystenci międzykulturowi pomagają dzieciom uchodźców skuteczniej się włączyć we współtworzenie życia szkolnego, adaptować się do nowego społeczeństwa oraz szybciej opanować naukę w języku polskim. Udzielając wsparcia językowego uczniom cudzoziemskim i ich rodzinom, dostarczają nauczycielom informacji o kulturze ich pochodzenia, a także pomagają im w zrozumieniu różnic kulturowych, rozwiązywaniu bieżących konfliktów w wielokulturowym środowisku szkolnym oraz kształtowaniu postawy poszanowania różnorodności społecznej w szkole.

Pomimo tego, praca asystentów działa wielokierunkowo. Na co dzień pomagają również polskim uczniom i rodzicom czuć się bezpiecznie, budować zaufanie i tolerancję do obcokrajowców, walcząc z uprzedzeniami i stereotypami narodowościowymi, etnicznymi i religijnymi oraz promowanie idei wielokulturowości.

By zrealizować postawiony cel wykonują na co dzień następujące czynności:

 • wsparcie uczniów w procesie adaptacji kulturowej w trakcie roku szkolnego;
 • pomoc w odrabianiu lekcji w postaci tłumaczenia poleceń na język zrozumiały dla ucznia;
 • uczestnictwo w lekcjach szkolnych w celu wsparcia ucznia w nauce;
 • pośredniczenie w kontaktach pomiędzy szkołą a rodzicami/opiekunami;
 • prowadzenie zajęć integrujących dzieci polskie i cudzoziemskie;
 • aktywna pomoc w rozwiązywaniu bieżących konfliktów pomiędzy uczniami polskimi a cudzoziemskimi;
 • dokonywanie tłumaczeń w zebraniach szkolnych dla rodziców i opiekunów;
 • obecność przy zapisywaniu do szkoły ucznia z doświadczeniem migracyjnym, nie mówiącego po polsku.