RODO__

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Dnia 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).

OGÓLNE REGULACJE

Fundacja Ukraina we Wrocławiu (Fundacja) posiada Państwa dane osobowe (Dane), które zostały pozyskane w związku jednym lub kilkoma z poniższych Zdarzeń (okoliczności):

 1. Zawarcie umowy (porozumienia) z Fundacją,      
 2. Wyrażenie zgody w określonym zakresie dla Fundacji,
 3. Uczestnictwo w projektach (trwających i zakończonych) prowadzonych przez Fundację i trwających,   
 4. Uczestnictwo w wydarzeniach, działaniach prowadzonych przez Fundację.  

Fundacja będzie przetwarzać Państwa dane osobowe pozyskane w efekcie Zdarzeń, o których mowa w pkt. 1 – 4 w celach niezbędnych do wykonywania obowiązków lub uprawnień Fundacji, jakie wynikają z treści oświadczeń złożonych przez Państwa w związku ze Zdarzeniami (w tym dla celów archiwizacyjnych, ewaluacyjnych, kontrolnych i statystycznych).  

Ponadto Fundacja może przetwarzać Państwa Dane, w dobrej wierze, w następujących celach, które nie są ściśle związane ze Zdarzeniami opisanymi w pkt. 1 – 4 powyżej (Cele dodatkowe):

 1. Przekazywanie informacji na temat działalności prowadzonej przez Fundację,
 2. Przekazywanie zaproszeń na wydarzenia z udziałem Fundacji,
 3. Przekazywanie informacji marketingowych (marketingowych bezpośrednich) opracowanych przez Fundację,
 4. Przekazywanie informacji w postaci okresowych i usystematyzowanych zbiorów informacyjnych, promocyjnych, marketingowych, zawierających zróżnicowane informacje (newslettery),    
 5. Przekazywanie informacji na temat programów prowadzonych przez Fundację, które mogą Państwa zainteresować

W związku z powyższym pragniemy poinformować, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Ukraina z siedzibą we Wrocławiu (50-079), przy ul. Ruskiej 46A/201, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000463960, NIP: 8982203920, (dalej: „Administrator”).

Podstawy prawne przetwarzania danych:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych)
 • art. 6 ust. 1 lit b RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą);
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes administratora, polegający na dostarczaniu informacji o oferowanych produktach i usługach, mieszczących się w zakresie działalności Administratora).  

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Państwa danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) mogą Państwo dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

W celu skorzystania z powyższych praw Fundacja Ukraina udostępnia następujące kanały komunikacji:

 • forma pisemna

Adres: Fundacja Ukraina, ul. Ruska 46A/201, 50-079 Wrocław

 • poczta elektroniczna

Adres email: iod@fundacjaukraina.eu

Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

 1. W zakresie Zdarzeń opisanych w pkt. 1, Dane będą przetwarzane (w tym także dla Celów dodatkowych) przez okres obowiązywania umowy, a także po ustaniu jej bytu prawnego przez czas nie dłuższy niż 2 lata od ustania umowy, a jeżeli po ustaniu umowy zostały podjęte w stosunku do Państwa inne czynności prawne (w szczególności dochodzenie należności), to okres 2 lat biegnie od dnia zakończenia tych czynności.
 2. W zakresie Zdarzeń opisanych w pkt. 2, Dane będą przetwarzane (w tym także dla Celów dodatkowych) przez okres obowiązywania właściwego oświadczenia, a także po ustaniu jego obowiązywania przez czas nie dłuższy niż 2 lat od jego ustania, a jeżeli właściwe oświadczenie miało charakter bezterminowy, to okres 2 lat rozpoczyna swój bieg od dnia, w którym według najlepszej wiedzy i staranności Fundacji, ustała podstawa i uzasadnienie jego złożenia.
 3. W zakresie Zdarzeń opisanych w pkt. 3, Dane będą przetwarzane (w tym także dla Celów dodatkowych) przez okres trwania projektu, a także po jego zakończeniu przez czas nie dłuższy niż 2 lata.
 4. W zakresie Zdarzeń opisanych w pkt. 4, Dane będą przetwarzane (w tym także dla Celów dodatkowych) przez okres nie dłuższy, niż 2 lata.

Jeżeli Państwa sytuacja faktyczna wyczerpuje więcej niż jedną z hipotez opisanych w pkt. 1 – 4 powyżej, to Fundacja będzie przetwarzała Państwa Dane w okresie, który jest najdłuższy.

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Państwa Dane, których Fundacja jest w posiadaniu, będą przechowywane w jej siedzibie, z możliwością wykorzystania wirtualnych i elektronicznych zasobów i źródeł magazynujących.

Państwa Dane będą udostępniane osobom upoważnionym w związku z wykonywaniem przez nie obowiązków służbowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Państwa Dane będziemy także udostępniać odpowiednim organom państwowym na ich uzasadnione żądanie.