Blog

Jak uzyskać warunkowe prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego?__

Każda osoba, która uzyskała kwalifikacje pielęgniarki lub położnej poza terytorium państw UE może pracować w zawodzie, jeśli spełnia następujące warunki:

  • posiada dyplom pielęgniarki lub położnej
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych
  • stan jej zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu
  • wykazuje nienaganną postawę etyczną

Kraj pochodzenia lub obywatelstwa nie warunkuje prawa do wykonywania zawodu w Polsce.

W celu uzyskania prawa warunkowego należy złożyć podpisany wniosek do Ministra Zdrowia oraz niezbędne do tego dokumenty przetłumaczone na język polski. Również trzeba załączyć wydany przez lekarza dokument, który potwierdza, że stan zdrowia osoby jest odpowiedni do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej. Dokument ten nie musi być wydany przez lekarza w Polsce, jednak musi być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Żeby udowodnić, że osoba wykazuje nienaganną postawę etyczną należy złożyć oświadczenie dotyczące świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych danych i podkreślić, że osoba nie była karana oraz że nie toczy się przeciwko niej żadne postępowanie karne.

Potrzebny jest również dokument poświadczający, że dana osoba posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w zawodzie (najlepiej by ten dokument wystawił odpowiedni organ w kraju pochodzenia danej osoby np. dotychczasowy pracodawca).

Przebieg postępowania:

W okresie stanu zagrożenie epidemicznego w Polsce, Minister Zdrowia na podstawie załączonych dokumentów wyraża zgodę na wykonywanie zawodu w formie decyzji administracyjnej. Minister Zdrowia także wyraźnie zaznacza czy taka pielęgniarka może wykonywać zawód samodzielnie, czy pod nadzorem innego pracownika medycznego.

Przekazane oryginały dokumentów zostaną zwrócone pocztą tradycyjną.

Po okazaniu decyzji okręgowa rada pielęgniarek i położnych przyznaje warunkowe prawo wykonywania zawodu i wydaje odpowiedni dokument.

A jeśli otrzymasz decyzję negatywną, masz 14 dni na to, żeby złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek należy przekazać na adres Ministerstwa Zdrowia:

 

Ministerstwo Zdrowia

Departament Rozwoju Kadr Medycznych

Miodowa 15

00-952 Warszawa

restart