Blog

Od 1 czerwca cudzoziemcy mogą ubiegać się o nadanie numeru PESEL dla celów podatkowych__

Od 2018 roku jedynym właściwym identyfikatorem podatkowym dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej przybywających do Polski w celu wykonywania pracy jest numer PESEL.

Wyjątkiem była sytuacja, gdy cudzoziemiec prowadził w Polsce działalność gospodarczą i ma nadany NIP (numer identyfikacji podatkowej). Numer NIP co do zasady mógł być wystarczający do rozliczenia podatkowego.

Wcześniej podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-11) dla cudzoziemca, który nie posiadał żadnego identyfikatora, mógł być obliczony wpisując serię i numer paszportu zagranicznego. Wtedy pole NIP miało wartość „9999999999”. Możliwe było złożenie takich zeznań na rok 2020 według wymienionych  sposobów.

Od 1 czerwca 2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników posiadających identyfikator podatkowy PESEL.

Aby uzyskać numer PESEL do celów podatkowych, cudzoziemiec  powinien zgłosić się w urzędu gminy, w której zamieszkuje. Podatnicy którzy korzystali z NIP przed wejściem w życie przepisów, mają 30 dni na zmianę numeru NIP na numer PESEL.

Nowe przepisy:

– pozwolą organom podatkowym na jednoznaczną identyfikację podatnika (pracownika).

– umożliwi to stworzenie i złożenie zeznania podatkowego w usłudze Twój e-PIT w serwisie podatki.gov.pl.

– ułatwia to podatnikom złożenia zeznań podatkowych do urzędu skarbowego: za pomocą numeru PESEL będą mogli zalogować się do usługi Twój e-PIT lub złożyć zeznanie podatkowe za pomocą bezpłatnej aplikacji e-Deklaracje dostępnej w podatki. gov.pl.

– oznacza to również możliwość skorzystania z ulg i odliczeń oraz zwrotu nadpłaty  podatku.

– nie będzie już możliwe przekazanie informacji od podatnika z nieprawidłowymi identyfikatorami podatkowymi.

–  pozwalają na wywiązanie się z obowiązku wskazywania identyfikatora podatkowego jego pracowników – cudzoziemców, którzy mogą dla celów podatkowych ubiegać się o nadanie numeru PESEL.

– wyeliminuje możliwość składania zeznania w formie papierowej. Ilość zatrudnianych pracowników nie ma znaczenia (dotychczas wysyłka elektroniczna była obowiązkowa dla pracodawców zatrudniających co najmniej 5 pracowników).

Bezpieczna przystań

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

restart