Blog

Szkoła policealna dla migranta: wszystko, co należy wiedzieć__

Nauka jest jednym z głównych powodów migracji do Polski. Fundacja Ukraina razem z Emilią Piechowską zdecydowali opisać krok po kroku, jak obcokrajowiec może zacząć naukę w szkole policealnej. Obecnie szkoły policealne są jednym z najpopularniejszych rozwiązań w darmowej edukacji dla migrantów w Polsce. O wszystkich zaletach tego typu placówek edukacyjnych czytaj w artykule.

Co to jest szkoła policealna?

Szkoła policealna jest placówką edukacyjną przygotowującą do pracy w konkretnych zawodach. Oferta szkół policealnych w każdym większym i średnim polskim mieście jest bardzo szeroka. Uczniowie mogą wybrać kształcenie w wielu zawodach. Szkoły oferują między innymi: 

 • kierunki administracyjne (technik archiwista, technik administracji), 
 • kierunki medyczne (technik farmaceutyczny, technik dentystyczny), 
 • kierunki z branży kosmetycznej (technik usług kosmetycznych) 
 • kierunki informatyczne (technik teleinformatyk, technik telekomunikacji)
 • kierunki rolnicze (technik agrobiznesu, technik mechanizacji rolnictwa)

oraz wiele innych specjalizacji. 

W odróżnieniu od nauki na uniwersytetach, nauka w szkole policealnej skupiona jest na doskonaleniu umiejętności praktycznych potrzebnych do wykonywania danego zawodu. Edukacja w szkole trwa zazwyczaj od 2 do 5 semestrów. Szkoły policealne najczęściej kończą się egzaminem zawodowym, który potwierdza umiejętności nabyte w szkole. Osoby, które uzyskają pozytywny wynik egzaminu otrzymują tytuł technika w danym zawodzie. Szkoła policealna jest więc świetnym wyborem dla wszystkich, którzy w niedługim czasie chcą nabyć nowe umiejętności lub potwierdzić posiadane kwalifikacje.

 

Kto może uczyć się w szkole policealnej?

W szkołach policealnych mogą uczyć się osoby posiadające wykształcenie średnie, czyli ukończone liceum, technikum lub szkołę zawodową. Posiadanie matury nie jest jednak wymagane. Kandydaci muszą mieć ukończone 18 lat w momencie zapisu do szkoły lub ukończyć je w roku, w którym podejmują naukę. Nie ma limitu wiekowego. 

Jakie są rodzaje szkół policealnych?

W Polsce istnieją dwa rodzaje szkół policealnych. Szkoły policealne dzielą się na:

 • Publiczne: szkoły utrzymywane ze środków publicznych. Szkoły realizują podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
 • Niepubliczne z uprawnieniami publicznych: szkoły prywatne, które realizują podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Szkoły wydają uczniom legitymacje, które potwierdzają prawo do korzystania ze zniżek w transporcie publicznym oraz instytucjach kultury. Warunki korzystania ze zniżek należy potwierdzić w szkole. 

Uczniowie szkół policealnych poniżej 26 roku życia mogą także zostać ubezpieczeni przez szkołę, jeśli nie posiadają innego tytułu ubezpieczenia (nie pracują lub nie są ubezpieczeni przez rodziców).  

Jak wygląda nauka w szkole policealnej?

Nauka w szkole policealnej trwa zazwyczaj od 2 do 5 semestrów. Nauka – w zależności od szkoły i kierunku – może odbywać się w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym (weekendowym). Zajęcia w szkole policealnej mają w dużej mierze wymiar praktyczny.
W ramach kształcenia uczniowie szkół policealnych realizują także praktyki zawodowe. 

Kończąc szkołę uczniowie otrzymują świadectwo jej ukończenia. Istnieje także możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który jest organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Po jego zdaniu uzyskuje tytuł technika w wybranym zawodzie.

Jak wybrać szkołę policealną?

Szkoły policealne mają zazwyczaj bogatą ofertę kierunków. Na stronach internetowych szkół dostępne są także wyczerpujące opisy kierunków oraz umiejętności, jakie będzie posiadać ich absolwent. Wybierając szkołę i kierunek kształcenia warto zwrócić uwagę na to, jaki tytuł zawodowy i rodzaj uprawnień uzyskamy po jej zakończeniu. 

Jak zapisać się do szkoły policealnej?

Oferty szkół policealnych są dostępne w internecie. Tam też znajduje się terminarz rekrutacyjny i lista wymaganych dokumentów. O przyjęciu do szkoły policealnej decyduje kolejność zgłoszeń, nie jest prowadzony konkurs świadectw.

Jakie dokumenty należy złożyć? 

Informacje o wymaganych dokumentach aplikacyjnych należy uzyskać bezpośrednio od szkoły, jednak każda ze szkół wymagać będzie dostarczenia:

 • świadectwa ukończenia szkoły średniej przetłumaczonego przysięgle na język polski (jeśli wydane w innym języku). Obywatele niektórych krajów muszą także uwierzytelnić świadectwo apostille.

Apostille jest pieczątką potwierdzająca legalność dokumentu. W przypadku świadectwa ukończenia szkoły apostille wydaje ministerstwo edukacji danego państwa. 

 • zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do nauki na danym kierunku.

Co mogę zyskać kończąc szkołę policealną?

 • Kwalifikacje ważne na rynku pracy: w szkole policealnej możesz w krótkim czasie (rok-dwa lata) nabyć kwalifikacje niezbędne do wykonywania konkretnego zawodu. 
 • Praktyka w zawodzie: szkoła policealna skupia się na rozwoju praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania danego zawodu i niezbędnych
  w ‘prawdziwej pracy’. Częścią kształcenia w szkole policealnej są także praktyki, które stwarzają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego oraz nawiązania kontaktu z potencjalnymi pracodawcami. 
 • Potwierdzenie umiejętności: zdany egzamin zawodowy oraz świadectwo ukończenia szkoły potwierdzą nabyte umiejętności w zawodzie. W ten sposób możesz stać się atrakcyjniejszym kandydatem na rynku pracy i zyskać przewagę nad innymi kandydatami. 
 • Doszlifowanie języka: zajęcia w szkołach policealnych prowadzone są w języku polskim. Udział w zajęciach umożliwia ćwiczenie znajomości polskiego oraz pozwala poznać specjalistyczne słownictwo ważne w wybranym zawodzie. 
 • Praca bez zezwolenia po ukończeniu szkoły: po ukończeniu szkoły policealnej można pracować w Polsce bez zezwolenia.

Opłaty 

Nauka w szkołach policealnych jest zazwyczaj bezpłatna dla wszystkich (także cudzoziemców), choć istnieją także kierunki płatne. Informacji o wysokości opłat lub możliwości bezpłatnej nauki należy szukać bezpośrednio na stronie internetowej wybranej szkoły policealnej. 

Szkoła policealna a legalizacja pobytu

Nauka w szkole policealnej może stać się podstawą legalizacji Twojego pobytu w Polsce. Jako uczeń szkoły policealnej można starać się o zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności (podjęcie nauki). Zezwolenie zostanie wydane najprawdopodobniej na okres 1 roku. Jeśli nauka w szkole trwa dłużej niż rok w następnym roku można ubiegać się o kolejne zezwolenie.

Dokumenty, jakie należy złożyć:

– 2 egzemplarze wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy; 

– 4 aktualne kolorowe fotografie, nieuszkodzone, o wymiarach 45×35 mm;

– 2 kopie dokumentu podróży  (wszystkich zapisanych jego stron zawierających pieczątki, adnotacje i wpisy, oryginał do wglądu);

– potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej;

– dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

– dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów nauki, utrzymania i powrotu;

– dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

– zaświadczenie jednostki prowadzącej kształcenie o przyjęciu lub kontynuacji nauki.

Opłata skarbowa wynosi 340 zł. 

Zezwolenie wydane na pobyt czasowy w związku z podjęciem nauki nie przyznaje prawa do wykonywania pracy na terytorium Polski. W celu podjęcia zatrudniania należy dodatkowo uzyskać zezwolenie na pracę, chyba że nie jest ono wymagane.

Więcej informacji o zezwoleniu na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności można znaleźć na stronach internetowych Urzędów Wojewódzkich. 

Popularne szkoły policealne we Wrocławiu:

Szkoła Policealna Medyczna im Marii Curie-Skłodowskiej  we Wrocławiu: http://www.farmadent.wroclaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=18

Europejskie Studium Policealne we Wrocławiu: http://szkolyeuropejskie.pl/szkoly/europejskie-studium-policealne-we-wroclawiu/

Szkoła policealna Cosinus: https://www.cosinus.pl/wroclaw

Szkoła policealna Żak: https://wroclaw.zak.edu.pl/oferta-edukacyjna?gclid=CjwKCAjwqML6BRAHEiwAdquMnf3IqMNlEc06KDpObgoqEpJYLW_9S6_3EPQWd2_FEgsMGlQQUnpzcBoCmF4QAvD_BwE

Szkoła policealna Go Work.pl: https://policealna.gowork.pl/wroclaw?gclid=CjwKCAjwqML6BRAHEiwAdquMnRTg7wYEWGwpeK646Ob_ZPgRn-93ju90GJfhDLs9zBtA7ZvL8eNViBoCuOcQAvD_BwE

TEB Edukacja https://teb.pl/lato-last-minute?gclid=CjwKCAjwqML6BRAHEiwAdquMnQTioDXRtSbFm4N7EohmOqfPg-XX3N-VoUYi2HHqWb1AzGeWCCN66xoCPjUQAvD_BwE

Wyszukiwarka szkół policealnych w Polsce: https://szkolypolicealne.edubaza.pl/

Rejestr szkoł policealnych w Polsce: https://rspo.men.gov.pl/ 

Życzymy sukcesów w nauce i zachęcamy do kontaktu ze specjalistami Fundacji Ukraina na naszych stronach w mediach społecznościowych. 

Facebook: https://www.facebook.com/CUKR.Wroclaw/ i https://www.facebook.com/fundacja.ukraina/.

Instagram: https://www.instagram.com/cukr.wroclaw/ 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCS9Afcq5gYybQwMTOvfeGXg

 

Projekt reSTART, który jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. 

Bezpieczna przystań

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

restart