Blog

Dodatek mieszkaniowy__

Posiadasz tytuł prawny do lokalu i twój dochód nie przekracza 2 265,01 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1 698,76 zł w gospodarstwie wieloosobowym? Wtedy możesz ubiegać się o dodatek mieszkaniowy!

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Aby ubiegać się o dodatek mieszkaniowy, osoba musi spełniać pewne kryteria:

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:

  • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach,
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
  • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. umowa użyczenia) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
  • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub najem socjalny lokalu (np. gdy orzeczono o ich uprawnieniu do lokalu socjalnego w wyroku sądowym).

Osiąganie odpowiednio niskiego dochodu

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

  • jednoosobowym – 40% (tj. 2 265,01 zł) ,
  • wieloosobowym – 30% (tj. 1 698,76 zł) przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż:

  • 30 % (45,50 m2 na jednego członka gospodarstwa domowego) albo
  • 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 % (52,50 m2 na jednego członka gospodarstwa domowego)

Kryterium metrażowe uzależnione jest od liczby osób mieszkających w lokalu mieszkalnym.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy można w:

Biurze Obsługi Klienta Działu Wsparcia Mieszkańców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, na parterze budynku przy ul. Hubskiej 30-32, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.00