Blog

Jak znaleźć pracę dzięki Urzędowi Pracy?__

Urząd Pracy pomaga w znalezieniu pracy w Polsce i informuje o na innych formach wsparcia. Najlepiej zarejestrować się w Urzędzie Pracy, żeby otrzymać więcej informacji o aktualnych ofertach pracy. Można to zrobić na stronie www.praca.gov.pl lub umowić się na wizytę w Urzędzie Pracy

Ważne jest to, aby nie mylić statusu osoby bezrobotnej ze statusem osoby poszukującej pracy!

Status osoby bezrobotnej możesz uzyskać, jeżeli jesteś obywatelem UE albo obywatelem państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do UE. Także jesteś cudzoziemcem, który posiada:

  • status uchodźcy/zezwolenie na pobyt stały lub czasowy w Polsce;
  • status rezydenta UE;
  • wizę wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Polski i bezpośrednio przed zarejestrowaniem się jako bezrobotny pracował nieprzerwanie na terytorium Polski przez co najmniej 6 miesięcy;
  • zgodę na pobyt w Polsce ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerancyjny;
  • ochronę czasową w Polsce.

Status osoby poszukującej pracy możesz uzyskać, jeśli jesteś:

Obywatelem UE lub krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej lub cudzoziemiec, który posiada:

  • status uchodźcy, pobyt stały lub czasowy w Polsce;
  • który jest członkiem rodziny obywatela Polski;
  • wizę krajową w celu nauki lub pracy;
  • pozwolenie na pobyt w Polsce ze względów humanitarnych;
  • stosuje ochronę tymczasową lub dodatkową.

Poszukujący pracy – osoba, która nie ma prawa do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, bo np. jest zatrudniona, osiąga przychody z tytułu najmu lub renty, jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 2 ha lub utraciła prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Osoba ta nie jest zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego.

Aby otrzymać pomoc, musisz zarejestrować się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub osoba poszukująca pracy. Możesz zarejestrować się na stronie www.praca.gov.pl lub umówić się na wizytę w Urzędzie Pracy..

Jeśli nie jesteś osobą pracująca i nie prowadzisz działalności gospodarczej, możesz zarejestrować się jako bezrobotny. Jeśli gdzieś pracujesz i chcesz zmienić pracę, możesz zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy.

Po zarejestrowaniu się w Urzędzie Pracy masz prawo do uczestniczenia na kursy języka polskiego albo kwalifikacyjne kursy zawodowe, które są finansowane przez Urząd Pracy.