Blog

Oświadczenia o powierzeniu pracy ważne przez 24 miesiące__

14 stycznia 2022 r. opublikowana została w Dzienniku Ustaw ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 91). Ustawa nowelizująca wprowadza również zmiany w innych ustawach. Przykładem jest zmiana brzmienia art. 87 ust. 3 oraz art. 88z ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która dotyczy okresu dopuszczalnej pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisanego do ewidencji oświadczeń przez powiatowy urząd pracy. W związku ze zmianą przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oświadczenia składane od dnia 29 stycznia 2022 r. mogą zostać wpisane do ewidencji na okres pracy wynoszący 24 miesiące. Nie będzie już 12-miesięcznego okresu „rozliczeniowego”, co umożliwi powierzanie cudzoziemcowi pracy bez przerwy na podstawie kolejnych oświadczeń. Ponadto wpis oświadczenia do ewidencji będzie możliwy pod warunkiem zapewnienia cudzoziemcowi wynagrodzenia nie niższego niż wynagrodzenie pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku. Pracodawca może zarejestrować takie oświadczenie w powiatowym urzędzie pracy dla cudzoziemców będących obywatelami następujących krajów: Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Armenii oraz Mołdawii. Natomiast data rozpoczęcia pracy wskazana w oświadczeniu nie powinna przypadać później niż za 6 miesięcy od daty złożenia oświadczenia. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi to dokument umożliwiający legalne podjęcie zatrudnienia w Polsce. Oryginał wpisanego do ewidencji oświadczenia stanowi dla cudzoziemca podstawę do ubiegania się w kraju jego stałego pobytu o wydanie wizy w celu wykonywania pracy oraz podjęcia pracy na warunkach wskazanych w wpisanym do ewidencji oświadczeniu bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Procedura oświadczeń jest znacznie szybsza w stosunku do zwykłych zezwoleń na pracę, wydawanych przez wojewodów, stanowi ona najczęstszy wybór pracodawców.

restart