Blog

Podsumowanie EduForUM__

EduForUM to specjalna edycja konferencji ForUM For Unity of Migrants 2019. Spotkanie stało się swoistą platformą do debat i współpracy pomiędzy trzema grupami ekspertów, którzy, naszym zdaniem, mają wpływ na życie migrantów: przedstawicielami biznesu, władzy oraz społeczności. Wydarzenie było poświęcone problematyce nauczania cudzoziemców na różnych szczeblach edukacji w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia i Dolnego Śląska.

Nowa koncepcja

W oparciu o wyniki poprzedniej edycji ForUM ustaliliśmy, że kolejna odsłona musi skupić się wokół wybranego obszaru, w którym, w procesie integracji i adaptacji migrantów, zachodzą trudności. Dlatego zdecydowaliśmy, że tematem niniejszej, specjalnej edycji konferencji pt. EduForUM będą migranci na różnych szczeblach edukacji w Polsce.

Wydarzenie na dużą skalę

W konferencji uczestniczyło około 100 przedstawicieli władzy, biznesu, uczelni wyższych, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz organizacji pozarządowych z całej Polski. Spotkanie zostało podzielone na trzy panele dyskusyjne. 

Niezmiennie najważniejszą kwestią w edukacji cudzoziemców jest nauczanie języka polskiego jako obcego, któremu została poświęcona pierwsza część konferencji. Moderowana dyskusja ekspertów dotyczyła nauczania języka polskiego, przede wszystkim dzieci i młodzieży.

Organizatorzy konferencji zadbali także o bardzo zróżnicowany program szkoleń prowadzonych przez specjalistów, którzy podzielili się wiedzą z zakresu fonetyki, nowych technologii w nauczaniu języka polskiego jako obcego oraz znaczenia kompetencji międzykulturowych w komunikacji z obcokrajowcami. Z kolei uczestnicy zainteresowani aktualnościami z branży edukacyjnej mogli spotkać się i porozmawiać podczas przerw kawowych.

Identyfikacja problemów oraz metod ich rozwiązania

Głównym wnioskiem wynikającym z dyskusji w kolejnej części konferencji było stwierdzenie, że obecnej fali migracji doświadcza się na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Umiejętność skutecznego porozumiewania się w języku obcym jest najważniejszym celem edukacji językowej. Osiągnięcie go jest jednak dla wielu uczących się długim i żmudnym procesem, stanowiącym duże wyzwanie. Dlatego zdaniem ekspertów należy dołożyć wszelkich starań, by na początku swej drogi uczeń czuł się bezpiecznie. W tym celu podczas zajęć należy realizować zadania odpowiadające sytuacjom komunikacyjnym obcokrajowcom życiu codziennym. 

Wydaje się, że od lat na polskich uczelniach wyższych obecni są studenci z zagranicy, a wspomniane instytucje mają już wypracowane procedury ich wsparcia w nauce języka polskiego i adaptacji w Polsce. Jednak projektowanie pracy dydaktycznej oraz wychowawczej umożliwiającej integrację jest wciąż aktualnym wyzwaniem. Aby mu sprostać, wymagane jest ciągłe diagnozowanie potrzeb obcokrajowców oraz poszukiwanie odpowiednich rozwiązań metodycznych. Podczas dyskusji podkreślono także konieczność organizowania podobnych konferencji, szkoleń, warsztatów i spotkań mających na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w celu wspierania nauczycieli pracujących z cudzoziemcami.

Mówiąc o studentach z krajów niebędących członkami UE, prelegenci zwrócili uwagę na konieczność wykorzystania wszystkich form wsparcia, takich jak targi pracy, biura karier czy programy stażowe, które dostępne są dla chętnych niezależnie od pochodzenia. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że od niedawna cudzoziemcy mogą studiować za darmo na studiach III stopnia w Polsce.

Networking: wnioski i wyniki

W spotkaniu networkingowym wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty i szkół, wraz z prezesem zarządu Fundacji Ukraina i dyrektorem Honorowego Konsulatu Ukrainy we Wrocławiu, Artemem Zozulią. Dyskusja toczyła się wokół potrzeby wprowadzenia asystentów kulturowych i możliwości dodatkowego ich finansowania na poziomie miasta lub szkoły. Takie podejście ma na celu zwiększenie współpracy nauczycieli z uczniami z innych krajów oraz ich rodzicami na rzecz pomocy psychologicznej, zmniejszenia różnicy programowej lub usunięcia bariery językowej.

Podsumowując, należy zaznaczyć, iż uczelnie i władze Wrocławia przykładają bardzo dużą wagę do studentów zagranicznych, jednakże wraz ze zwiększającą się liczbą obcokrajowców potrzeby wymagają większego zaangażowania zasobów. Miasto i uczelnie są otwarte na studentów zagranicznych, brakuje jednak sprawnego systemu, który w pełni uwzględniałby ich obecność jako równoprawnych z Polakami studentów. Jesteśmy dumni z rezultatów organizowanej konferencji edukacyjnej i serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział. 

Kompendium wiedzy dotyczącej aktualnej sytuacji w nauczaniu migrantów na wszystkich poziomach Polskiego systemu szkolnictwa, stał się biuletyn, który jest źródłem cennych doświadczeń i pomoże usprawnić obecne procedury dotyczące cudzoziemców w polskich placówkach oświatowych.