Blog

Studia we Wrocławiu: wszystko, co musi wiedzieć kandydat z zagranicy__

Zbliża się nowy rok akademicki, co oznacza, że wielu absolwentów rozpocznie wkrótce poszukiwania idealnej uczelni do podjęcia studiów. Fundacja Ukraina razem ze specialistą ds. współpracy ze studentami zagranicznymi – Anną Ovcharenko – przygotowała artykuł-przewodnik, który ułatwi zagranicznym kandydatom proces rekrutacji na wrocławskie uczelnie wyższe oraz odpowie na popularne wśród przyszłych studentów pytania.

 

Wrocław jest nowoczesnym, europejskim centrum edukacyjnym, w którym wykształcenie i kwalifikacje zawodowe zdobywają obywatele różnych państw świata. 

Znajduje się tutaj ok. 30 uczelni publicznych i prywatnych. Każda z nich oferuje kilkanaście kierunków, kształcenie na wysokim poziomie oraz możliwość zdobycia europejskiego dyplomu po ukończeniu studiów. Wspomniany dyplom jest uznawany we wszystkich państwach Wspólnoty, a koszty związane ze studiowaniem są o wiele niższe niż w przypadku innych krajów unijnych.  

Ponadto wrocławskie szkoły wyższe są uważane za jedne z najlepszych pod względem bogatej oferty edukacyjnej. 

Usługi edukacyjne oferuje 9 publicznych uczelni:  

  

Politechnika Wrocławska (kierunki techniczno-informatyczne), rekrutacja od 15 maja do 1 października.  

Uniwersytet Wrocławski (kierunki humanistyczne, ścisłe, techniczne) rekrutacja rozpoczęła się 15 maja, a harmonogram z poszczególnymi etapami dalszego postępowania będzie dostosowany do terminów ogłoszenia wyników matur.  

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (kierunki ekonomiczne, informatyczne, zarządzania i transportu) będzie informował na temat harmonogramu przebiegu rekrutacji kandydatów spoza Polski w późniejszym terminie.  

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (ekonomia, budownictwo, nauki przyrodnicze) ogłosił rejestrację na studia 1 maja, o deadlin’ach uczelnia będzie informowała na bieżąco. 

Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu (kierunki muzyczne): zapisy na studia rozpoczęły się 1 kwietnia, harmonogram egzaminów będzie ustalony później. Szczegóły dotyczące rekrutacji cudzoziemców można znaleźć w Uchwale Senatu uczelni 

Akademia Sztuk Pięknych im. E. Geppeta (kierunki medialne, wizerunkowe i scenograficzne), termin rekrutacji: 15.05 – 30.06.  

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (fizjoterapia, wychowanie fizyczne oraz nauki o sporcie), termin rekrutacji: 1 czerwca – 30 września.  

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (uczelnia medyczna), harmonogram rekrutacji wygląda następująco: I nabór: 1.07 – 10.08, egzamin z polskiego – 17.08, II nabór: rejestracja: 07.07-9.09, egzamin z polskiego – 14.09. Udokumentowanie znajomości polskiego nie jest wymagane.  

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (studia wojskowe tylko dla obywateli Polski oraz cywilne: zarządzanie, bezpieczeństwo, transport). Rejestracja na studia cywilne: od 1.06 do 24.07. Znajomość polskiego co najmniej na poziomie C1. Z reguły, uczelnie publiczne wymagają znajomości języka polskiego lub angielskiego na poziomie B2. 

  

Najbardziej popularnymi prywatnymi uczelniami we Wrocławiu są:  

  

Dolnośląska Szkoła Wyższa (kierunki humanistyczne, ekonomiczne, psychologiczne) rekrutacja trwa od 25.03 do 16.10.  

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna (teologia) prowadzi rekrutację od 11.07 do 17.10.  

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (logistyka, transport, zarządzanie, budownictwo) rozpocznie rekrutację 1.06, która będzie trwała do 25.09. 

Wyższa Szkoła Bankowa (kierunki ekonomiczne, humanistyczne, techniczne): rekrutacja od 25 marca do 16 października. Oferta edukacyjna  Wyższej Szkoły Filologicznej (kierunki filologiczne) zostanie przeniesiona 1 października do Wyższej Szkoły Bankowej. 

W Wyższej Szkole Handlowej (informatyka, kierunki ekonomiczne i humanistyczne) rekrutacja rozpoczęła się 4 maja i trwa do 30 września.  

W Wyższej Szkole Prawa (nauki prawne, cyberprzestępczość, zarządzanie kryzysowe), rekrutacja trwa od 4.05 do 30.09.  

Wyższa Szkoła Zarządzania “Edukacja” (informatyka, pedagogika, zarządzanie) zapisy na studia odbywać się będą od 1.05 do 23.10.  

W porównaniu do uczelni publicznych, w prywatnych szkołach wymagany poziom znajomości polskiego to B1, natomiast języka angielskiego – B2. 

  

Jak przebiega proces rekrutacji? 

  

Proces rekrutacji na niektórych uczelniach może nieco się różnić, natomiast podstawowy algorytm się nie zmienia. Pierwszym i podstawowym etapem jest przygotowanie dokumentów oraz wybór uczelni. Zalecane jest rozpoczęcie przygotowywania dokumentów wcześniej i zadbanie o pieczątkę apostille na wszystkich dokumentach poświadczających ukończenie szkoły średniej lub uniwersytetu.  

  

Apostille jest pieczątką potwierdzająca legalność dokumentu, zawiera podpis i pieczęć osoby, która wydała taki dokument. Bez apostille’a dokument nie będzie miał mocy prawnej za granicą. Takie zaświadczenie jest wydawane przez właściwy organ państwa (w przypadku świadectwa maturalnego lub dyplomu i ich suplementów – ministerstwo edukacji danego państwa). 

 

Każdy kandydat powinien zebrać następujący pakiet dokumentów: 

  

  • oryginał i tłumaczenie świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów licencjackich, 
  • oryginał i tłumaczenie zaświadczenia lekarskiego, 
  • certyfikat znajomości języka polskiego lub angielskiego na poziomie wymaganym przez uczelnię, 
  • zdjęcie o wymiarach 3,5×4,5. 

  

Drugi etap – rejestracja online. Każda uczelnia ma swój system internetowej rejestracji kandydatów. Kandydat zakłada własne konto w takim systemie, wypełnia wszystkie informacje oraz dodaje skany wymaganych dokumentów. Następnie wybiera kierunek oraz dokonuje opłaty rejestracyjnej.  

  

Trzeci krok – egzaminy. Na większości uczelni zagraniczni kandydaci odbywają tylko egzamin z języka polskiego. Sprawdzian z języka polskiego może się odbywać jednoetapowo (rozmowa przez Skype) lub dwuetapowo (rozmowa telefoniczna + napisanie artykułu lub rozmowa przez Skype + egzamin gramatyczny). Czasami jednak, w zależności od uczelni lub kierunku, wymagane jest przystąpienie do dodatkowego egzaminu. Przykładowo, na artystyczne kierunki wymagane są portfolia oraz egzamin z rysunku (na przykład na kierunkach: architektura, design). Na uczelniach medycznych obowiązkowo należy napisać dodatkowy egzamin z biologii, chemii oraz fizyki.  

  

Warto także wspomnieć, że na niektórych uczelniach są brane pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych konkretnego państwa (na przykład, ukraińskiego zewnętrznego niezależnego oceniania): z języka ojczystego, z języka obcego oraz jednego przedmiotu wyboru.  

  

Czwarty krok – otrzymanie decyzji, na podstawie której można starać się o wizę, by móc legalnie przebywać oraz studiować w Polsce.  

  

Czy mogę studiować w języku angielskim? 

  

Tak. Aby móc studiować w języku angielskim, trzeba potwierdzić jego znajomość międzynarodowym certyfikatem na poziomie nie niższym niż B2. 

  

Ponadto warto pamiętać, że studia w języku angielskim zarówno dla Polaków, jak i dla obcokrajowców są płatne. W przypadku kandydatów zagranicznych, cena czesnego za studia jest nieco wyższa w porównaniu do studiów w języku polskim. Koszty studiów na kierunkach anglojęzycznych zależą od uczelni (publiczna lub prywatna) oraz od kierunku i waha się w granicach 2 000 – 4 000 euro rocznie.  

Czy mogę studiować we Wrocławiu bezpłatnie bez Karty Polaka? 

  

Tak. Pojawia się coraz więcej możliwości, by podjąć bezpłatną naukę na studiach w Polsce. Dotychczas taką możliwość mieli kandydaci polskiego pochodzenia, czyli posiadacze Karty Polaka. Aktualnie ubiegać się o studia bezpłatne mogą również osoby, które: 

  • posiadają kartę stałego pobytu, 
  • są uchodźcami, 
  • są w związku małżeńskim z obywatelem Polski, 
  •  zostały zakwalifikowane do programów stypendialnych lub inicjatyw oferujących studia bezpłatne. 

  

W 2019 roku pojawiła się możliwość studiowania bez odpłatności pod warunkiem posiadania certyfikatu znajomości języka polskiego jako języka obcego na poziomie C1, wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Języka Polskiego jako Obcego.  

  

Znajomość języka polskiego na tym poziomie oznacza: umiejętność płynnego posługiwania się językiem polskim w życiu codziennym, formułowania własnych wypowiedzi z użyciem poprawnie gramatycznych schematów, łatwego dobierania słów w spontanicznych sytuacjach, rozumienia długich przemówień oraz określenia ich ukrytego kontekstu, mówienia i pisania w oficjalnym i nieoficjalnym stylu. 

  

Jakie są inicjatywy i programy stypendialne? 

  

Polska oferuje cały wachlarz programów specjalnych: zaczynając od programów stypendialnych finansowanych przez państwo (zwykle finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), do inicjatyw proponowanych przez lokalne instytucje (samorządy miast, publiczne centra akademickie).  

  

Jedną z takich lokalnych inicjatyw jest program “Study in Wroclaw” – pierwszy niekomercyjny program zainicjowany przez miasto oraz wrocławskie uczelnie w 2006 roku. 

  

Drugą inicjatywą miasta jest Wrocławskie Centrum Akademickie, które realizuje swoje projekty mające na celu wsparcie współpracy pomiędzy sferami szkolnictwa wyższego, nauki, biznesu oraz samorządu lokalnego. Z założenia inicjatywy mają zwiększać zaangażowanie i lepiej wykorzystywać potencjał uczelni na rzecz rozwoju Wrocławia, tworzyć warunki sprzyjające dla współpracy nauki z biznesu.  

  

Trzecią inicjatywą są programy i granty finansowane przez państwo. Większość takich programów realizuje Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, która wspiera wymianę akademicką na szczeblu międzynarodowym, rozpowszechnia ofertę polskich uczelni i promuje polskie szkolnictwo wyższe. Agencja realizuje programy dla studentów polskich, zagranicznych, naukowców i doktorantów. Istnieje również kilka programów w zakresie nauki i promocji języka polskiego, m.in: Program Stypendialny dla Polonii im. gen. Wł. Andersa; Program Stypendialny im. S. Banacha; Program Stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza; Poland My First Choice. 

  

Do tej kategorii można zaliczyć programy stypendialne realizowane przez inne jednostki państwowe: 

  • Study Tours to Poland – program, w ramach którego realizowane są wizyty studyjne dla studentów i młodych ekspertów z krajów Europy Wschodniej i Azji Centralnej. Dotyczą one wymiany doświadczeń w zakresie przemian demokratycznych i wolnorynkowych, budowania państwa prawa, wzmacniania społeczności lokalnych i inicjatyw obywatelskich. 
  • “Gaude Polonia” – program opiera się na półrocznym pobycie artystów z Europy Wschodniej w Polsce, w czasie którego realizują oni swoje projekty stypendialne pod opieką znanych polskich artystów i instytucji kultury. Inicjatywy dotyczą dziedziny kinematografii, muzyki, teatru, literatury, fotografii, muzealnictwa oraz sztuki wizualnej. 

  

Czy dostępne są językowe kursy przygotowawcze? 

  

Niektóre uczelnie oferują językowe kursy przygotowawcze (roczne, miesięczne lub półroczne). Takie kursy w swojej ofercie mają następujące uczelnie: Uniwersytet Wrocławski, Wrocławska Politechnika, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Handlowa. 

  

Zazwyczaj zajęcia koncentrują się na nauce języka polskiego: gramatyce, leksyce, nauce pisania różnych rodzajów tekstów, przygotowywaniu do sporządzania notatek w trakcie wykładów. Uczelnie również dbają o integrację w polskim środowisku (organizowane są wizyty do muzeów, teatru, czy kina).  

  

Niektóre uczelnie w ramach kursów prowadzą dodatkowe zajęcia dotyczące specjalistycznego słownictwa, które będzie powiązane z przyszłym kierunkiem. Oprócz tego prowadzą zajęcia z konkretnych przedmiotów (na przykład: chemii, biologii, informatyki itd.) w zależności od kierunków studiów i potrzeb uczestników.  

  

Ile kosztują studia we Wrocławiu? 

  

Polityka cenowa uczelni zależy od tego, czy uczelnia jest publiczna (od 2000 euro rocznie), czy prywatna (od 800 euro do 3500 euro rocznie). Brane są również pod uwagę poszczególne kierunki studiów (przykładowo, studia medyczne ze specjalizacją chirurgia lub studia stomatologiczne wahają się w granicach 8000-12000 euro rocznie, z kolei kierunki artystyczne – 6000 euro).  

  

Cena zależy również od pochodzenia obcokrajowca – koszt studiów dla obywateli Ukrainy, Gruzji, Białorusi, Kazachstanu, czy Rosji będzie inny, niżeli dla obywateli UE lub obywateli  krajów afrykańskich. 

  

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane podjęciem nauki w Polsce oraz ich rodziców do kontaktu z Fundacją Ukraina. Chętnie odpowiemy Państwu na wszelkie pytania odnośnie rekrutacji i życia codziennego we Wrocławiu. 

  

Znajdziecie nas na mediach społecznościowych: 

Facebook: https://www.facebook.com/CUKR.Wroclaw/ i https://www.facebook.com/fundacja.ukraina/ 

Instagram: https://www.instagram.com/cukr.wroclaw/  

You Tube: https://www.youtube.com/channel/UCS9Afcq5gYybQwMTOvfeGXg. 

restart

Bezpieczna przystań

Projekt reSTART jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji