Blog

Uczelnie wyższe__

W Polsce funkcjonują państwowe i prywatne uczelnie. Nauczanie może być przeprowadzone w polskim lub angielskim języku.

Nauczanie w języku angielskim przeprowadza się wyłącznie odpłatnie.

Na bezpłatne studia w polskich uczelniach mają prawo kandydaci cudzoziemscy, którzy:

  • Posiadają Kartę Polaka;
  • Posiadają decyzję o potwierdzeniu polskiego pochodzenia;
  • Zdali egzamin potwierdzający znajomość polskiego na poziomie nie niżej, niż C1;
  • Posiadają  zezwolenie na pobyt stały;
  • Posiadają zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
  • Posiadają zezwolenie na pobyt w celu połączenia się z rodziną;
  • Są w związku małżeńskim z obywatelem Polski, który przebywa na terenie Polski, albo są jego wstępnymi lub zstępnymi;
  • Zyskali status uchodźcy wydany przez Polskę;
  • Zyskali tymczasową ochronę w Polsce;
  • Zyskali dodatkową ochronę w Polsce.

Obywatele Ukrainy, pobyt których na terenie Polski został uznany jako legalny na podstawie Ustawy, mają prawo studiować bezpłatnie w uczelniach do sierpnia 2023 roku. Liczbę miejsc na studia dla obywateli Ukrainy oraz procedurę przyjęcia reguluje kierownictwo odpowiedniej instytucji edukacyjnej.