Blog

Adaptacja dla najmłodszych — asystenci międzykulturowi w szkołach na Dolnym Śląsku__

Wskutek rosyjskiej agresji na terytorium Ukrainy tysiące ukraińskich rodzin okazało się na terytorium Polski, zwłaszcza i we Wrocławiu. W odpowiedź na potrzeby dzieci uchodźczych Fundacja Ukraina uruchomiła program wsparcia długofalowego w zakresie adaptacji i edukacji ukraińskich uczniów w polskich szkołach. W ciągu 2022/2023 roku szkolnego Fundacja Ukraina zatrudniła około 50 asystentów międzykulturowych do ponad 30 szkół na Dolnym Śląsku. Opieką asystentów zwłaszcza zostały objęte szkoły w takich miastach: Wrocław, Dzierżoniów, Legnica, Świdnica oraz Jelcz-Laskowice. Przeczytaj więcej w lekturze artykułu. 

Program adaptacji i integracji uczniów w dolnośląskich szkołach  został uruchomiony  w ramach projektu „Integracja, adaptacja, akceptacja, wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku – Etap II”, który ma na celu wzmocnienie procesu integracji obywateli państw trzecich poprzez stworzenie szerokiej oferty form wsparcia dopasowanej do potrzeb cudzoziemców. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami działań podejmowanych w ramach projektu w poniższym artykule.

Jaka jest rola asystentów międzykulturowych w polskich szkołach?

Głównym celem asystentów międzykulturowych jest wsparcie dzieci oraz ich rodziców na wszystkich etapach adaptacji w polskich ośrodkach edukacyjnych. Nasi asystenci wspomagają aktywizację dzieci cudzoziemskich oraz ich rodziców i zachęcanie ich do włączania się we współtworzenie życia szkolnego. 

Pełnienie dyżurów w wyznaczonych szkołach na terenie Wrocławia i świadczenie

wsparcia polega w szczególności na:

 • wsparciu ucznia w procesie adaptacji kulturowej poprzez objaśnianie wartości, norm zachowania w polskiej szkole;
 • udzielaniu informacji nauczycielom, dotyczących ważnych aspektów kultury i/lub religii, mających wpływ na zachowanie ucznia oraz jego udział w życiu szkolnym – np. w wycieczkach, przedstawieniach szkolnych;
 • pomocy w odrabianiu lekcji w formie tłumaczenia poleceń na język pochodzenia ucznia lub język polski – zrozumiały dla niego;
 • uczestniczeniu w lekcjach szkolnych w celu wsparcia ucznia w nauce, m.in. tłumaczenie na język pochodzenia ucznia lub język polski – zrozumiały dla ucznia – poleceń nauczyciela i poleceń z podręczników;
 • aktywizacji uczniów migrantów poprzez aktywności wykorzystujące ich dziedzictwo narodowe i kulturowe, np. prowadzenie kół zainteresowań, kółka językowego, itp.;
 • współorganizowaniu wydarzeń związanych z religią i kulturą kraju pochodzenia uczniów (np. dzień wielokulturowości);
 • prowadzeniu zajęć integrujących dzieci polskie i cudzoziemskie, np. w trakcie godziny wychowawczej;
 • aktywnej pomocy w rozwiązywaniu bieżących konfliktów między uczniami polskimi, a cudzoziemskimi, w tym w szczególności konfliktów powstałych na tle różnic kulturowych;
 • pośredniczeniu w kontaktach pomiędzy szkołą a rodzicami/opiekunami;
 • udziale w charakterze tłumacza w zebraniach szkolnych dla rodziców i opiekunów;
 • pomocy w wypełnianiu przez rodziców lub opiekunów niezbędnych formalności szkolnych;
 • obecności przy zapisywaniu do szkoły ucznia z doświadczeniem migracyjnym, nie mówiącego po polsku.

Pomoc językowa dla uczniów-cudzoziemców i uchodźców i ich rodzin

Asystenci międzykulturowi pomagają dzieciom uchodźców skuteczniej się włączyć we współtworzenie życia szkolnego, adaptować się do nowego społeczeństwa oraz szybciej opanować naukę w języku polskim. Asystenci mają zbliżone do uczniów, którzy przyjechali z zagranicy, doświadczenie w adaptacji, służą pomocą językową dla dzieci i ich rodzin, udzielają informacji nauczycielom o kulturze, z której wywodzą się dzieci cudzoziemskie, rozwiązują bieżące konflikty w wielokulturowym środowisku szkolnym. W taki sposób pomagają w kształtowaniu postawy poszanowania różnorodności społecznej w szkole. 

Idea wzajemnej tolerancji i szacunku w szkołach 

Praca asystentów działa wielokierunkowo. Na co dzień pomagają również polskim uczniom i rodzicom czuć się bezpiecznie, budować zaufanie i tolerancję do obcokrajowców. Walczą również z uprzedzeniami i stereotypami narodowościowymi, etnicznymi i religijnymi, promując ideę wzajemnej tolerancji i szacunku w społeczeństwie przyjmującym.

Bądź w kontakcie z Fundacją Ukraina! 

Serdecznie zapraszamy również do zapoznania się z ofertą innych inicjatyw Fundacji Ukraina. Obserwujcie nas na stronach społecznościowych, aby być na bieżąco ze wszystkimi projektami i wydarzeniami!

Facebook:

Instagram:

YouTube:


Program wsparcia edukacji i adaptacji uczniów cudzoziemskich w polskich szkołach jest realizowany w ramach projektu „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku – Etap II” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa”.