Blog

Legalizacja pobytu i pracy w czasie pandemii COVID-19 – FAQ dla migrantów__

Opierając  się o prowadzone konsultacje informacyjno-prawne w ramach projektu reStart, Fundacja Ukraina razem z prawniczką Anną Trylińską zebrali najczęściej zadawane pytania wśród migrantów Dolnego Śląska na temat zmian spowodowanych pandemią koronawirusa. 

Pandemia COVID-19 stanowi duże wyzwanie. Szczególnie wrażliwą grupą są cudzoziemcy, którzy z uwagi na barierę językową napotykają trudności z dostępem do bieżących informacji prawnych. Anna Trylińska, prawniczka Fundacji Ukraina przygotowała odpowiedzi na najważniejsze pytania dla migrantów:

Moje zezwolenie na pobyt czasowy i pracę kończy się za dwa tygodnie. Z powodu ogłoszonej pandemii koronawirusa nie działają urzędy. Jak mogę przedłużyć swój pobyt?

Jeżeli ważność zezwolenia na pobyt czasowy wygasa w okresie obowiązywania stanu epidemicznego lub epidemii (ogłoszony od 14 marca 2020 r.), na podstawie przepisów tzw. tarczy antykryzysowej ulega on automatycznemu przedłużeniu na okres do 30 dni po zakończeniu ostatniego stanu. Istnieje możliwość wysłania wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy już teraz. Po wznowieniu pracy, urząd wezwie do uzupełnienia braków formalnych m.in. złożenie odcisków palców. 

Straciłam pracę z powodu pandemii koronawirusa. Posiadam zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Co się teraz stanie?

O utracie pracy należy zawiadomić właściwy urząd wojewódzki (ten, który udzielił zezwolenia na pobyt i pracę) w ciągu 15 dni roboczych. Takie powiadomienie należy wysłać listem poleconym (Poczta Polska). W przypadku zawiadomienia urzędu osoba dostaje dodatkowe 30 dni na poszukiwanie pracy. Jeżeli taka osoba nie znajdzie innej pracy, po upływie tego czasu urząd rozpocznie postępowanie w celu cofnięcia zezwolenia. Urząd wyda decyzję, od której można się odwołać. Dopiero decyzja ostateczna (czyli wydana przez Wojewodę lub w przypadku odwołania się, przez Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców) oznacza, że obowiązuje wyjazd w ciągu 30 dni od daty otrzymania decyzji. Należy pamiętać, że na mocy tzw. tarczy antykryzysowej termin do opuszczenia Polski został przedłużony do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni.

Mój mąż pracuje w Polsce, czy mogę przyjechać do niego wraz z naszym dzieckiem w ramach ruchu bezwizowego w czasie pandemii?

Niestety nie będzie mogła Pani wjechać. W związku z epidemią zarządzono tymczasowy zakaz wjazdu cudzoziemców do Polski. Wjechać wciąż mogą jedynie: 

  • osoby posiadające polskie obywatelstwo,
  • małżonkowie obywateli polskich,
  • dzieci obywateli polskich lub pozostający pod ich opieką,
  • osoby posiadające Kartę Polaka,
  • osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP,
  • osoby posiadający prawo do pracy (m.in. posiadający zezwolenie na pracę, zwolnieni
    z posiadania takiego zezwolenia – świadczący pracę na takich samych zasadach jak obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę sezonową lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi).

Należy pamiętać, że w przypadkach szczególnie uzasadnionych komendant placówki Straży Granicznej może udzielić zgody na wjazd na terytorium Polski.

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy wygasło 12 marca br. Obecnie oczekuję na udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Czy mogę pracować legalnie?

Zależy od tego jak długo i na jakiej podstawie wykonuje Pan/i pracę. Jeżeli pracował/a Pan/i co najmniej 3 miesiące na podstawie umowy o pracę przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt i pracę to można kontynuować pracę w sposób legalny. Jeżeli była to praca wykonywana na podstawie innej umowy cywilnoprawnej np. umowy zlecenie to praca ta nie może być kontynuowana i należy oczekiwać na wydanie zezwolenia na pobyt i pracę lub wyrobić zezwolenie na pracę. Przedłużenie ważności oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy dotyczy tych oświadczeń, których ważność wygasa w okresie obowiązywania stanu epidemicznego lub epidemii  (w okresie po 13 marca 2020 r.) – bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków. 

Znalazłam pracę. Jak w czasie epidemii można rozpocząć pracę na podstawie oświadczenia?

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi może zostać zarejestrowane online poprzez stronę praca.gov.pl. Aby to zrobić, należy posiadać podpis elektroniczny lub profil zaufany. Po zarejestrowaniu oświadczenia, PUP przesyła je do pracodawcy. 

Pracodawca obniżył mój wymiar czasu pracy oraz wynagrodzenie z powodu koronawirusa. Czy moja praca jest wciąż legalna? Zezwolenie na pracę obejmuje wyższe wynagrodzenie oraz pełny etat. 

Tak, praca wciąż jest wykonywana legalnie i nie jest konieczne wyrobienie nowego zezwolenia na pracę. Cudzoziemiec ani pracodawca nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji z powodu luki w przepisach, która pojawiła się w tzw. ustawie antykryzysowej. Takie też stanowisko prezentuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przebywam na podstawie ruchu bezwizowego, który niedługo wygaśnie. Nie mogę wrócić do Ukrainy. Jak mogę zalegalizować swój pobyt?

Obecnie obowiązująca tzw. tarcza antykryzysowa (przyjęta w dn. 18 kwietnia 2020 r.) poszerzyła możliwość automatycznego przedłużenia pobytu cudzoziemców także o tych, którzy przebywają na podstawie ruchu bezwizowego. Zgodnie z zapisem, ruch bezwizowy ulega automatycznemu przedłużeniu, a co za tym idzie pobyt tych osób uważa się za legalny, do upływu 30 dnia następującego po odwołaniu stanu, który obowiązywał jako ostatni. Dotyczy to osób, które przebywają lub przebywały na podstawie ruchu bezwizowego i ruch ten zakończyłby się po 13 marca w trakcie obowiązywania stanu epidemicznego lub stanu epidemii. 

Otrzymałem decyzję odmawiającą udzielenia mi zezwolenia na pobyt czasowy w dn. 3 kwietnia, kiedy upływa termin do złożenia odwołania? 

Na mocy tzw. tarczy antykryzysowej terminy administracyjne nie rozpoczęły biegu, a rozpoczęte uległy zawieszeniu. Terminy administracyjne dotyczą wszelkich spraw udzielenia pobytu lub zezwolenia na pracę. Jeżeli zatem otrzymał Pan decyzję w okresie po 13 marca jest możliwość złożenia odwołania od tej decyzji w terminie 14 dni po odwołaniu stanu epidemii lub stanu epidemicznego. Jeżeli np.otrzymał Pan decyzję do 13 marca okres do wniesienia odwołania ulegnie odpowiednio zawieszeniu. Na przykład decyzję odebrano w dn. 6 marca, czyli „stracono” już 7 dni do wniesienia odwołania, ale kolejne 7 dni zostaje zachowanych na okres po odwołaniu stanu epidemii lub stanu epidemicznego. 

Jeszcze przed wprowadzeniem stanu epidemii złożyłem wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Do teraz nie mam żadnej odpowiedzi w sprawie. Co powinienem zrobić?

Przede wszystkim, jeżeli posiada Pan sygnaturę sprawy, może Pan zadzwonić na infolinię wydziału spraw cudzoziemców właściwego urzędu wojewódzkiego i spróbować uzyskać informację o stanie sprawy. Niestety nie wszystkie urzędy prowadzą taką infolinię i udzielają informacji w sprawie. W drugiej kolejności może Pan wysłać pismo do urzędu z prośbą o udzielenie informacji o stanie sprawy lub też skontaktować się z urzędem lub z osobą prowadzącą sprawę mailowo. Jeżeli nie posiada Pan sygnatury sprawy oraz nie wie kto ją prowadzi, może Pan wysłać pismo do urzędu z prośbą o udzielenie informacji.

Czy wysłanie wniosku o zezwolenie na pobyt za pośrednictwem Poczty Polskiej gwarantuje, że mój pobyt jest legalny?

Niestety nie ma takiej gwarancji. Co do zasady, wniosek o zezwolenie na pobyt należy złożyć osobiście w urzędzie. Do wniosku należy złożyć komplet wymaganych dokumentów oraz odciski palców. Jeżeli wniosek został prawidłowo złożony oraz nie zawiera braków formalnych lub braki te zostały uzupełnione w terminie, pobyt uznaje się za legalny od dnia złożenia wniosku oraz w paszporcie umieszczany jest odcisk stempla. Tzw. tarcza antykryzysowa przedłużyła okres na złożenie wniosku o nowe zezwolenie na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego UE oraz przedłużyła ważność zezwolenia na pobyt czasowy na okres do 30 dni, następujących po dniu, w którym odwołano ostatnio obowiązujący stan. Wysłanie wniosku pocztą bez osobistego stawiennictwa w urzędzie i złożenia odcisków palców nie oznacza, że pobyt jest legalny. Stanie się nim po dopełnieniu formalności.

Zdalna pomoc konsultacyjno-informacyjna dla migrantów

Wciąż macie pytania? Nasz Infopunkt CUKR konsultuje migrantów zdalnie w zwykłych godzinach pracy punktu, czyli we Wt i Czw od 10:00 do 14:00 i w Pn, Śr i Pt od 14:00 do 20:00. Skontaktować się z nami można pod telefonem: 571330203 lub przez e-mail: infocukr@fotlsuj.cluster031.hosting.ovh.net.

Konsultacje ze specjalistami Fundacji Ukrainy możliwe również podczas live’ów na Instagramie: https://www.instagram.com/cukr.wroclaw/. Zapraszamy do obserwacji naszego profilu i dołączenia do dyskusji podczas transmisji!

Oprócz tego Fundacja Ukraina uruchomiła własny kanał na YouTube, gdzie znajdziecie wideo na temat zmian administracyjno-prawnych od prawnika Fundacji Ukraina: https://www.youtube.com/channel/UCS9Afcq5gYybQwMTOvfeGXg.

Bądź na bieżąco, aby dowiedzieć się o innych pomocnych materiałach i wydarzeniach Fundacji Ukrainy ,polecamy dołączyć do grona migrantów Dolnego Sląska na naszej stronie w FB https://www.facebook.com/CUKR.Wroclaw/!

restart

Bezpieczna przystań

Projekt reSTART jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji