Projekty

Program Integracyjny – Razem We Wrocławiu 2024__

Termin realizacji: 01.01.2024 - 31.12.2024

Projekt „Program Integracyjny – Razem we Wrocławiu 2024” to kompleksowy program wsparcia migrantów we Wrocławiu i ich integracji z lokalnym społeczeństwem, realizowany przez Fundację Ukraina wspólnie z Gminą Wrocław. 

Cel projektu:

Projekt ma na celu zapewnienie migrantom odpowiednich narzędzi i możliwości sprzyjających adaptacji do nowego środowiska oraz budowania pozytywnych relacji z mieszkańcami społeczności przyjmującej. Poprzez różnorodne działania adaptacyjno-integracyjne, edukacyjne oraz rzecznicze, dążymy do poprawy jakości życia migrantów oraz promowania wzajemnego zrozumienia i współpracy między różnymi grupami społecznymi.

Główne działania w projekcie:

 1. Organizacja działań adaptacyjno-integracyjnych dla nowych mieszkańców
  Wrocławia, społeczeństwa przyjmującego oraz mniejszości narodowych.
 • Realizacja cykli kursów adaptacyjnych poruszających istotne tematy dla obywateli państw trzecich, takie jak legalizacja pobytu i pracy w Polsce.

Celem kursów adaptacyjnych jest wsparcie konsultacji ogólnych i specjalistycznych. Bazując na wiedzy i doświadczeniu naszych konsultantów zbierzemy najczęściej pojawiające się podczas konsultacji pytania i problemy i przygotujemy spotkania, podczas których zostaną one omówione.

Planujemy przeprowadzenie co najmniej 6 kursów w roku, każdy będzie trwał od 3 do 6 godzin. Planowana liczba uczestników w  jednym kursie to 12-15 osób.

 • Prowadzenie klubów języka polskiego dla migrantów i przedstawicieli społeczeństwa przyjmującego. Działania będą realizowane w formacie dyskusji w małych grupach (ok. 5-8 osób). W nieformalnej atmosferze uczestnicy będą mieli okazję do ciekawych rozmów o kulturze, społeczeństwie, życiu codziennym w Polsce oraz w krajach pochodzenia migrantów, jednocześnie nabierając kompetencji językowych. Planujemy realizację co najmniej 1 spotkania w miesiącu.
 1. Współpraca międzysektorowa i działania rzecznicze:

W ramach projektu zaplanowaliśmy udział przedstawicieli Fundacji Ukraina w co najmniej 18 wydarzeniach w roku, co sprzyja współpracy międzysektorowej i zwiększa efektywność działań na rzecz migrantów. Zwłaszcza zakładamy: 

 • Uczestnictwo w spotkaniach z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego.
 • Udział w konsorcjach i koalicjach organizacji pozarządowych działających na rzecz migrantów i uchodźców.
 • Organizacja oraz udział w konferencjach i panelach nt. migracji w Polsce.
 • Przygotowywanie rekomendacji zmian legislacyjnych na rzecz migrantów, w tym dotyczących legalizacji pobytu w Polsce.
 1. Działania adaptacyjno-integracyjne dla różnych grup wiekowych:
 • W ramach projektu zaplanowaliśmy organizację co najmniej 6 warsztatów adaptacyjno-integracyjnych dla dzieci i młodzieży – zarówno migrantów, jak i przedstawicieli społeczeństwa przyjmującego. W każdym spotkaniu weźmie udział 10-15 osób.
 1. Prowadzenie Infopunktu Instytutu Praw Migrantów:
 • Świadczenie wsparcia informacyjnego oraz konsultacji specjalistycznych z ekspertami od prawa, podatków oraz aktywizacji zawodowej.

Wsparcie konsultacyjne będzie zapewniane w 4 językach, w zależności od potrzeb cudzoziemców zgłaszających się do IPM: w j. angielskim, ukraińskim, rosyjskim i polskim, w formie stacjonarnej lub zdalnej. 

Zgodnie z preferencjami i możliwościami klienta, pracownicy IPM będą udzielać porad ustnie, mailowo lub telefonicznie. W trakcie projektu realizowane będą również konsultacje specjalistyczne z zakresu prawa, przedsiębiorczości, aktywizacji zawodowej, podatków, wsparcia psychologicznego etc. Ich zakres będzie uzależniony od zgłaszanego przez beneficjentów zapotrzebowania.

W ciągu miesiąca realizowanych będzie 15 godzin doradztwa specjalistycznego, co w skali roku da 180 godzin konsultacji łącznie.

Dzięki działaniom w ramach projektu przyczyniamy się do budowania bardziej otwartego i integracyjnego społeczeństwa, gdzie migrantom udaje się łatwiej odnaleźć się w nowym środowisku, a społeczność lokalna może korzystać z różnorodności kulturowej i doświadczeń migrantów.

Działania informacyjno-integracyjne, zaplanowane w ramach projektu, realizowane są w poniższych lokalizacjach:

Centrum Ukraińskie Kultury i Rozwoju 

📍ul.Ruska 46A/201 (4 na domofonie)

https://www.instagram.com/cukr.wroclaw/

https://www.facebook.com/CUKR.Wroclaw

Instytut Praw Migrantów 

📍ul.Ruska 46A/202 (3 na domofonie)

https://www.instagram.com/ipm_wroclaw/

https://www.facebook.com/Instytutpm

Centrum Wsparcia Uchodźców

📍Dworzec Wrocław Główny, ul. Piłsudskiego 105

https://www.instagram.com/cwu.wroclaw/

https://www.facebook.com/cwu.wroclaw


Projekt „Razem we Wrocławiu” jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław. www.wroclaw.pl