Projekty

Ekosystem Wsparcia Dzieci Uchodźców (Refugee Children Support Ecosystem – RCSE):__

Termin realizacji: 1.03.2024-31.10.2024

Cel projektu:

Celem projektu jest wszechstronna pomoc ukraińskim dzieciom i młodzieży, które przybyły do Polski z powodu wojny pełnoskalowej w Ukrainie, zwłaszcza w adaptacji i integracji. Chcemy szczególnie zwrócić uwagę na trudności związane z nauką w nowym systemie edukacyjnym, nowym językiem i kulturą. Poprzez różnorodne formy wsparcia, takie jak nauka języka polskiego, dostęp do informacji i pomoc edukacyjna, dążymy do tego, aby dzieci uchodźców mogły przekroczyć bariery i rozwijać się w nowym środowisku społecznym. Dzięki działaniom, zaplanowanym w ramach projektu, potrafimy zapewnić  dostęp do wysokiej jakości edukacji dla ukraińskiej młodzieży.

Głównie działania w projekcie:

  • Nauka języka polskiego

W ramach tego kierunku działań planujemy zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do kursów językowych odpowiednio dostosowanych do ich potrzeb i wieku. Projekt obejmuje przeprowadzenie 22 kursów językowych dla dzieci i młodzieży w dwóch grupach wiekowych (11-13 lat i 14-16 lat), z udziałem 12-15 uczestników w każdym kursie.

  • Wsparcie dla dzieci przez asystentów międzykulturowych

Działania projektu polegają na wsparciu uczniów poprzez działania asystentów międzykulturowych w szkołach we Wrocławiu i regionie. Celem zadania jest zapewnienie wsparcia dzieciom uchodźczym i ich rodzicom, a także całemu środowisku szkolnemu. Planujemy zatrudnić 41 asystentów, z których 34 będą pracować na pół etatu, a 7 na pełen etat w regionie. Wsparcie będzie udzielane w 25 szkołach, obejmując łącznie 750 dzieci.

  • Zapewnienie wsparcia edukacyjnego w szkołach

Organizacja zajęć edukacyjnych z udziałem asystentów międzykulturowych w celu wsparcia integracji dzieci w szkołach. W ramach projektu zaplanowane jest przeprowadzenie 8 wydarzeń kulturalnych i 6 sportowych dla dzieci, 5 klubów dziecięcych w szkołach, 4 tygodniowych turnusów oraz regularnych zajęć rozwijających, w których wezmą udział ponad 300 dzieci łącznie.

  • Szkolenia dla nauczycieli

Przeprowadzimy 4 szkolenia dla łącznie 80 nauczycieli z obszarów o największych potrzebach wsparcia. Działania edukacyjne oraz szkolenia dla nauczycieli przyczynią się do zwiększenia świadomości społecznej na temat wyzwań i potrzeb dzieci uchodźczych, oraz sposobów ich wsparcia.

  • Warsztaty integracyjne dla klas zróżnicowanych kulturowo

W ramach projektu zaplanowane jest przeprowadzenie 20 cykli warsztatów integracyjno-antydyskryminacyjnych dla co najmniej 400 dzieci łącznie, uczących się  w klasach różnorodnych kulturowo, Warsztaty będą prowadzone metodą LEGO® SERIOUS PLAY®. Celem warsztatów jest wsparcie integracji dzieci uchodźczych  w nowym środowisku, zmniejszenie barier kulturowych oraz budowanie bardziej zróżnicowanego i zintegrowanego społeczeństwa. 

Podczas warsztatów omówione zostaną wyzwania, przed którymi stoją dzieci, a także niezbędne umiejętności i sposoby na rozwiązanie tych problemów. Plany działania opracowane przez uczniów będą wspierać interakcję między rówieśnikami i integrację całej klasy. 

  • Kursy dla rodziców

Organizacja 4 kursów szkoleniowych dla łącznie około 80 rodziców dzieci będących już w systemie edukacyjnym. Poprzez przeprowadzenie kursów chcemy pomóc rodzicom lepiej zrozumieć polski system edukacji, co z kolei umożliwi im bardziej efektywne wsparcie dla swoich dzieci w ich edukacyjnej podróży. 

  • Konsultacje i wsparcie mobilne

Zapewnienie wsparcia informacyjnego dla rodziców i pracowników placówek oświatowych w zakresie edukacji i spraw związanych z dziećmi i młodzieżą. W ramach projektu zakładamy przeprowadzenie 100 konsultacji stacjonarnych miesięcznie, wsparcie mobilne dla 20 osób miesięcznie oraz 80 konsultacji mobilnych miesięcznie. Kompleksowe wsparcie informacyjne przyczyni się do zmniejszenia barier kulturowych i promowania wzajemnego zrozumienia między różnymi grupami społecznymi. 

  • Działania na rzecz wsparcia edukacyjnego 

Zgodnie z polską ustawą oświatową każde dziecko migranta może otrzymać wsparcie asystenta międzykulturowego. Mimo to większość gmin odmawia zatrudniania asystentów. Nie jest to jedyny problem. Brakuje jasnych standardów pracy asystentów, określonego wynagrodzenia, a nawet jasnych obowiązków zawodowych. Z naszego doświadczenia wynika, że nawet dyrektorzy szkół nie wiedzą, co należy do zadań asystentów międzykulturowych.

Aby rozwiązać ten problem, dążymy do poprawy warunków zatrudnienia asystentów międzykulturowych i zwiększenia świadomości na temat potrzeb dzieci uchodźczych wśród instytucji edukacyjnych. Zaplanowane działania rzecznicze obejmują ewaluację modelu zatrudnienia asystentów międzykulturowych we Wrocławiu, rozpowszechnienie materiałów promocyjno-informacyjnych dotyczących pracy asystentów oraz szkoleń dla kuratorów oświaty.

Działania podejmowane w ramach projektu przyczynią się do tworzenia bardziej otwartego, zintegrowanego i zrozumiałego społeczeństwa, w którym każde dziecko będzie miało równe szanse na rozwój i sukces edukacyjny.


Projekt “Refugee Children Support Ecosystem” finansowany ze środków Save the Children International.