Projekty

Wsparcie dla Wszystkich: Asystenci Międzykulturowi jako Kluczowi Sojusznicy w Procesie Edukacyjnym w wielokulturowej szkole__

Termin realizacji: 01.03.2024-31.10.2024

Cel projektu:

Celem projektu jest działanie na rzecz systemowej zmiany dotyczącej edukacji dzieci i młodzieży w Polsce poprzez poprawę warunków zatrudnienia asystentów międzykulturowych. Są to osoby, których praca w istotny sposób wpływa na poprawę dobrostanu uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji, a także całego ekosystemu szkolnego.

Asystentki i asystenci międzykulturowi odgrywają kluczową rolę w wielu obszarach rzeczywistości edukacyjnej, wspierając proces integracji i adaptacji dzieci migranckich w nowym środowisku szkolnym.  

Realizując projekt, chcemy odpowiadać na takie problemy, jak:

 • Brak ciągłości zatrudnienia asystentów 

Z problemem ciągłości zatrudnienia borykają się wszyscy asystenci międzykulturowi – zarówno ci pracujący w organizacjach pozarządowych (ze względu na krótkotrwałość grantów, często kończących się w roku kalendarzowym, a nie szkolnym), jak i ci pełniący funkcję pomocy nauczyciela (brak możliwości zatrudnienia w okresie wakacyjnym). W rezultacie wielu asystentów decyduje się zrezygnować z pracy, która nie gwarantuje im stabilności zatrudnienia, co skutkuje dużą rotacją kadr oraz ciągłą potrzebą przeprowadzenia szkoleń dla nowych pracowników.

 • Brak jednolitego systemu szkoleń dla asystentów oraz brak standardów pracy
 • Niezatrudnianie przez organy prowadzące asystentów w szkołach z powodu braku środków finansowych.
 • Brak rozpowszechnionej informacji o roli asystentów – o roli i zakresie obowiązków asystentów są niedoinformowani zarówno dyrektorzy, jak i rodzice  z doświadczeniem migracyjnym.
 • Niejednolite sposoby zatrudniania asystentów w całym kraju, które obecnie są zależne od poszczególnych organów prowadzących;  nieustalone jest pensum asystenta.

W celu realizacji projektu zamierzamy podjąć następujące działania: 

 • Opracowanie ekspertyzy prawnej dotyczącej obowiązku organów prowadzących w kwestii zatrudnienia asystentów i jej rozpowszechnienie. 
 • Ewaluacja i rozpowszechnianie zaproponowanego we Wrocławiu modelu zatrudnienia asystentów.
 • Działania rzecznicze polegające na inicjowaniu i przeprowadzeniu spotkań na poziomie krajowym z udziałem Ministerstwa Edukacji oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
 • Opracowanie narzędzi badawczych do oceny jakości pracy asystentów. 

Dzięki powyższym działaniom podejmowanym w projekcie chcemy działać na rzecz zmiany systemowej, która w przyszłości może przynieść takie efekty, jak: 

 1. Doprowadzenie do właściwego uznania zawodu asystenta międzykulturowego w prawie i upowszechnienie wiedzy o jego pracy w systemie edukacji.
 1. Zapewnienie wsparcia asystenta międzykulturowego w sposób systemowy we wszystkich szkołach, do których uczęszczają dzieci z doświadczeniem migracji.
 1. Określenie standardów pracy asystentów międzykulturowych na poziomie ogólnokrajowym.
 2. Uznanie roli asystenta/ki międzykulturowego/ej jako kluczowej dla dobrostanu, sprawczości, odporności i uprawomocnienia dzieci z doświadczeniem migracji. 

Poprzez zaplanowane działania rzecznicze, chcemy nie tylko wzmocnić rolę asystentów międzykulturowych w polskich placówkach edukacyjnych, ale również przyczynić się do poprawy sytuacji dzieci z doświadczeniem migracji oraz do promowania integracji i równości w środowiskach edukacyjnych. To ważne kroki w kierunku budowania społeczeństwa, które akceptuje i wspiera różnorodność kulturową.


Projekt realizowany dzięki wsparciu Funduszu Tutaj organizowanego przez Ashokę.