Projekty

Wsparcie szczególnie wrażliwych grup uchodźczych na terenie Dolnego Śląska 2024r.__

Termin realizacji: 01.04.2024 - 30.06.2024

Cel projektu:

Celem projektu jest wsparcie szczególnie wrażliwych grup uchodźców, takich jak samotne matki z dziećmi, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, osoby z poważnymi chorobami, sieroty zamieszkałe w domach dziecka lub rodzinach zastępczych, oraz przedstawiciele mniejszości LGBT, którzy znaleźli schronienie w ośrodkach dla uchodźców na terenie Dolnego Śląska.

Realizując nasz projekt, chcemy zapewnić uchodźcom narażonym na wykluczenie społeczne, zamieszkałych w mniej zurbanizowanych regionach Dolnego Śląska, równe szanse na integrację społeczną oraz dostęp do informacji. Poprzez nasze działania chcemy umożliwić uchodźcom lepszy dostęp do pomocy, co pozwoli zwiększyć ich szansy na usamodzielnienie się, integrację społeczną i podjęcie kroków w kierunku rozwoju zawodowego. Dodatkowo, planujemy zwiększyć świadomość wśród lokalnych społeczności i władz na temat potrzeb uchodźców oraz wspierać proces integracji społecznej. W ramach projektu przewidujemy objąć wsparciem co najmniej 100 osób.

Działania w ramach projektu:

Organizacja mobilnych konsultacji grupowych w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania na Dolnym Śląsku

W ciągu 3 miesięcy przeprowadzimy 12 wyjazdów grup mobilnego wsparcia w regionach Dolnego Śląska (m. in. Wałbrzych, Jelenia Góra, Legnica), podczas których odbędą się prezentacje informacyjne na temat oferty wsparcia dostępnej w ramach działań Fundacji Ukraina.

Przeprowadzanie badań ankietowych w celu zidentyfikowania potrzeb uchodźców i lokalnych społeczności

Podczas wyjazdów mobilnych planujemy przeprowadzić badanie ankietowe w celu zbierania informacji o unikatowych potrzebach mieszkańców ośrodków zbiorowego zakwaterowania.  Identyfikacja potrzeb uchodźców pozwoli nam dostosować oferowaną pomoc do realnych wyzwań beneficjentów projektu oraz skupić się na poszukiwaniu organizacji partnerskich, którzy mogą pomóc w spełnieniu potrzeb poza obszarami wsparcia oferowanego przez Fundację Ukraina – na przykład konsultacje psychologiczne bądź pomoc materialna.

Przeprowadzenie specjalistycznych konsultacji na podstawie zbadanych potrzeb beneficjentów

Podczas grupowych mobilnych konsultacji uchodźcy będą mogli uzyskać informację o sposobach uzyskania indywidualnej pomocy odpowiedniej do ich potrzeb oraz zapisać się na doradztwo indywidualne.

Planujemy udzielać ogólne konsultacje z zakresu prawa administracyjnego, legalizacji pobytu i świadczeń społecznych na terenie ośrodków zbiorowego zakwaterowania. Oprócz tego zamierzamy rozpowszechnić informację o możliwości skorzystania z oferty doradztwa zawodowego, doradztwa biznesowego, pomocy prawniczej oraz konsultacji psychologicznych dostępnych w placówkach doradczych Fundacji Ukraina lub organizacjach partnerskich.

Efekty projektu

Realizacja projektu przyniesie znaczące korzyści dla wszystkich zaangażowanych stron. Dla społeczeństwa to szansa na wzrost świadomości oraz zrozumienia potrzeb uchodźców, co może prowadzić do budowy większej akceptacji i wsparcia dla szczególnie wrażliwej grupy społecznej. Podejmowane w ramach projektu działania na rzecz uchodźców mogą też przyczynić się do zwiększenia zaufania i zrozumienia ze strony społeczności lokalnych.

Udzielone wsparcie pozwoli beneficjentom projektu zdobyć większe szanse na rynku pracy, usamodzielnienie się, integrację społeczną i odnaleźć swoje miejsce w nowym otoczeniu.

Współpraca z ośrodkami tymczasowego zakwaterowania w ramach działań projektowych otwiera drzwi do wymiany wiedzy i doświadczeń, co z kolei może prowadzić do lepszej koordynacji działań i efektywniejszego wsparcia dla uchodźców. Zbadanie potrzeb beneficjentów pozwoli zarówno nam, jak i naszym partnerom, jeszcze lepiej dostosować podejmowane działania do rzeczywistych potrzeb uchodźców, jednocześnie zwiększając ich skuteczność. 


Projekt “Wsparcie szczególnie wrażliwych grup uchodźczych na terenie Dolnego Śląska 2024 r.” jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu firmy Deviniti Sp. z o.o..