Projekty

Praca bez granic – MRiPS__

Termin realizacji: 1.08.2022-31.12.2023

Główne działania w projekcie:

Projekt „Praca bez granic” realizowany jest przez Fundację Ukraina oraz Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w okresie sierpień 2022 – grudzień 2023 na terenie Dolnego Śląska, głównie we Wrocławiu, a także Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu.

Projekt skierowany jest do cudzoziemców z państw trzecich legalnie przebywających w Polsce, w tym min. 50% obywateli Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 znaleźli się w Polsce w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

Ze względu na sytuację społeczno-polityczną wynikającą z konfliktu zbrojnego w Ukrainie, ruchy migracyjne do Polski dotyczą przede wszystkim kobiet i dzieci. W związku z tym założono, że uczestnikami projektu będą w dużej mierze kobiety – cudzoziemki, matki dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, którym podczas  aktywności projektowych zostanie zapewniona opieka.

Główne cele projektu obejmują następujące formy wsparcia migrantów:

  • poradnictwo zawodowe;
  • szkolenia, kursy, warsztaty;
  • konsultacje indywidualne z prawnikiem, doradcą zawodowym lub specjalistą ds. przedsiębiorczości;
  • profilowanie zawodowe;
  • aktywizacja zawodowa poprzez prowadzenie szkoleń, programu skills voucherów, udzielanie doradztwa zawodowego w zakresie tworzenia CV, polepszenia kompetencji i poszukiwania pracy.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z jednej lub kilku form wsparcia.


PROJEKT ZOSTAŁ DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW REZERWY FUNDUSZU PRACY. Integracja cudzoziemców na rynku pracy i w społeczeństwie w ramach Programu „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022 – 2023”

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 097 402,00 zł DOFINANSOWANIE: 1 097 402,00 zł.

Polish Logo
RMW logo
DWUP logo