Projekty

Jesteśmy z Wami – Razem dla Ukrainy__

Termin realizacji: 01.08.2022 - 30.12.2023

Działania kluczowe Fundacji Ukraina w ramach projektu “Jesteśmy z Wami – Razem dla Ukrainy” polegają na okazaniu wielokierunkowego wsparcia i integracji migrantów i uchodźców pochodzących z Ukrainy, którzy mieszkają na terenie regionów Dolnego Śląska, zwłaszcza w Bolesławcu, Wałbrzychu oraz Jeleniej Górze.

Cele szczegółowe projektu:

  • Nawiązanie oraz zintensyfikowanie kontaktów i współpracy pomiędzy właściwymi instytucjami z Polski i z Czech w celu wymiany informacji i doświadczeń oraz podjęcie dyskusji i wypracowanie długofalowych mechanizmów radzenia sobie z zagadnieniem uchodźctwa/migracji w przyszłości.
  • Bezpośrednia pomoc i wielokierunkowe wsparcie, zgodnie z bieżącymi i zdiagnozowanymi potrzebami uchodźców z Ukrainy.
  • Ułatwienie adaptacji i integracja uchodźców, w tym w szczególności dzieci z Ukrainy w nowym środowisku.

Realizacja celów szczegółowych będzie się odbywała poprzez wypracowanie odpowiednich, długofalowych mechanizmów, które pozwolą na sprawne i adekwatne do potrzeb reagowanie na kryzys uchodźczy/migracyjny. Polega również na udzieleniu odpowiednio dobranego  wsparcia osób, które znalazły się w sytuacji kryzysu pozwoli na osiągnięcie celu głównego.

Zapraszamy do zapoznania się z konkretnymi działaniami, podejmowanymi dla realizacji celów:

DORADZTWO I KONSULTACJE DLA UCHODŹCÓW

Udzielanie konsultacji specjalistycznych dla migrantów na Dolnym Śląsku, zwłaszcza w zakresie:

  • ogólnego doradztwa administracyjnego i integracyjnego. Konsultanci będą udzielać informacji na temat prawa migracyjnego, procedur legalizacji pobytu (w tym prawidłowego wypełniania wniosków), ubezpieczenia zdrowotnego czy kwestii związanych z wynajmem mieszkania;
  • konsultacje prawnika: np. prawo pracy, cywilne, administracyjne, rodzinne itp.; 
  • konsultacje doradcy zawodowego (w tym konsultacje mobilne), w tym pomóc z poszukiwaniem pracy, pisaniem CV, rozwijaniem kompetencji zawodowych;
  • konsultacje psychologa, wsparcie psychospołeczne.
DZIAŁANIA INTEGRACYJNO-ADAPTACYJNE DLA DZIECI

W ramach projektu zostaną zorganizowane półkolonie językowo-adaptacyjno-integracyjne (łącznie 12 turnusów)  dla dzieci migrantów i uchodźców z Ukrainy.  Półkolonie mają na celu łączyć wypoczynek letni dzieci i młodzieży z Ukrainy z intensywną nauką języka polskiego.

Podczas turnusów półkolonijnych dzieci będą miały okazję wziąć udział w warsztatach artystycznych, sportowych i kulinarnych oraz w wycieczkach. W ramach półkolonii zaplanowano również codzienne zajęcia języka polskiego dla wszystkich uczestników. W projekcie zostaną zrealizowane cztery tygodniowe turnusy w każdym regionie, po dwa w sezonie wakacji letnich oraz ferii zimowych. Dzięki półkoloniom min. 250 dzieci będzie mogło spędzić miło wakacje i nawiązać nowe znajomości, łącząc to z intensywną nauką języka polskiego.

KURSY JĘZYKA POLSKIEGO DLA DOROSŁYCH

W ramach projektu zostanie zorganizowano kursy języka polskiego, przeznaczone dla obcokrajowców, przede wszystkim osób uchodźczych z Ukrainy.  Łącznie zostanie przeprowadzono 9 kursów języka polskiego na Dolnym Śląsku – po 3 w każdym regionie: Wałbrzychu, Bolesławсu i Jeleniej Górze.

Kursy językowe pozwolą 130 osobom na rozwinięcie swoich kompetencji językowych co może bezpośrednio przekładać się na potencjał odnalezienia się na rynku pracy, adaptacji w nowym miejscu zamieszkania i integracji z lokalnymi mieszkańcami.

Lekcje będą prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w nauczaniu odpowiednio języka czeskiego i polskiego. Zajęcia będą odbywać się o różnych porach, w tym w godzinach popołudniowo-wieczornych, aby umożliwić udział w nich również osobom pracującym czy studiującym. Kursy będą dostosowane do norm określonych przez Radę Europy (CEF) i odpowiadać poziomom A0-C2. Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia kursu wraz z opisem poziomu.

Kursy odbędą się w różnych miejscowościach w regionie Dolnego Śląska po stronie polskiej i różnych miejscach w obrębie Hradec Králové po stronie czeskiej.


Projekt „Jesteśmy z Wami – Razem dla Ukrainy” (CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003266) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w mieście Wałbrzych, Bolesławiec i Jelenia Góra

Logos