Projekty

BudujeMy Mosty 4Ukraine__

Termin realizacji: 04.12.22 - 30.04.2023

Ideą przewodnią projektu jest wzmacnianie więzi między społecznościami polską i niemiecką oraz wspieranie integracji uchodźców z Ukrainy w obu krajach. Wdrażanie projektu zakłada realizację poszczególnych celów, które przedstawiamy poniżej:

Integracja migrantów

Projekt ma na celu wspieranie procesu integracji uchodźców z Ukrainy w Polsce i Niemczech. Poprzez udział w różnych działaniach, kursach, spotkaniach i wymianie doświadczeń, projekt pomaga migrantom w łatwiejszym dostosowaniu się do nowego otoczenia i społeczeństwa.

Wzmacnianie współpracy polsko-niemieckiej

 W ramach projektu budujemy mosty między Polską a Niemcami, umożliwiając wymianę wiedzy, doświadczeń i współpracę w obszarze integracji migrantów. Działania te mają na celu również zacieśnienie relacji między dwoma krajami.

Tworzenie świadomości społecznej

Projekt skupia się na edukowaniu społeczeństwa przyjmującego w kwestiach związanych z migracją i integracją. Dzięki temu dąży do zrozumienia i akceptacji migrantów oraz ich wkładu w kulturę i społeczeństwo.

Wypracowanie rekomendacji

 Projekt ma na celu opracowanie konkretnych rekomendacji i strategii długoterminowej współpracy w kontekście integracji migrantów oraz przyszłego kształtu Europy w kontekście pokoju i zrozumienia międzykulturowego.

Promowanie dialogu i wzajemnego zrozumienia

 Przesłaniem projektu jest budowanie lepszej przyszłości poprzez dialog, współpracę i wzajemne zrozumienie między różnymi narodami i kulturami.

Główne działania w projekcie:

  • Seria wzajemnych wizyt między polską a niemiecką delegacją w 2023 roku, skupiających się na integracji migrantów.
  • Dyskusje i spotkania z przedstawicielami polityki, społeczeństwa oraz organizacji zaangażowanych w integrację migrantów w obu krajach.
  • Wymiana wiedzy i doświadczeń, a także omawianie strategii długoterminowej współpracy polsko-niemieckiej.
  • Spotkania online w celu przygotowania do wizyt studyjnych i wymiany informacji.

Efekty:

  • Wzmocnienie relacji między Polską a Niemcami poprzez dialog i współpracę.
  • Wspieranie integracji uchodźców z Ukrainy w obu krajach.
  • Wypracowanie rekomendacji dotyczących przyszłej współpracy między Polską, Niemcami a Ukrainą oraz kształtu Europy w kontekście pokoju i zrozumienia międzykulturowego.
  • Promowanie idei budowania mostów między narodami i tworzenia lepszej przyszłości poprzez dialog i wzajemne zrozumienie.

Projekt został zrealizowany w partnerstwie z Info-Forum-Polregio w ramach dotacji „Mosty przyszłości. Polska i Niemcy dla Ukrainy” ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.