Termin realizacji: 01.05.2018 – 30.04.2021

Lider projektu: Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Partner: Fundacja Ukraina

Cele projektu

Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku

Wzmocnienie procesu integracji obywateli państw trzecich  poprzez stworzenie szerokiej oferty form wsparcia dopasowanej do potrzeb cudzoziemców.

Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku

Aktywizacja zawodowa obywateli państw trzecich i ułatwienie dostępu do rynku pracy poprzez realizację kampanii i cyklicznych spotkań dla pracodawców, targów pracy, szkoleń i konsultacji indywidualnych  z doradztwa zawodowego.

Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku

Podniesienie kompetencji językowych, kulturowych , zawodowych i społecznych obywateli państw trzecich w wyniku udziału w zaplanowanych w ramach projektu forach wsparcia.

Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku

Stworzenie warunków do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i nawiązania zawodowych relacji pomiędzy przedstawicielami instytucji działających w obszarze migracji i integracji poprzez organizację wizyt studyjnych, szkoleń dla kadr.

Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku

Podniesienie świadomości różnorodności kulturowej i wynikających z niej korzyści dla lokalnej społeczności

Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku

Ułatwienie migrantom adaptacji oraz akceptacji norm i obyczajów kraju przyjmującego poprzez ofertę działań wprowadzających cudzoziemców w zasady funkcjonujące w Polsce,  w tym w zakresie informacji o prawach i obowiązkach, rynku pracy, strukturach społecznych, kulturze

Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku

Zapobieganie dyskryminacji i konfliktom na tle kulturowym w szkołach poprzez szkolenia dla kadry dydaktycznej i zarządzającej placówek edukacyjnych oraz zapewnienie usług asystenta kulturowego

Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku

Wyrównianie szans edukacyjnych oraz podniesienie kompetencji uczniów – obywateli państwa trzecich w zakresie integracji i adaptacji ze społeczeństwem polskim na Dolnym Śląsku poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne oraz wsparcie indywidualne dla uczniów cudzoziemskich

Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku

Poprawa jakości świadczonych usług i ułatwienie obywatelom państw trzecich dostępu do adekwatnej do sytuacji imigranta pomocy integracyjnej dzięki szkoleniom dla pracowników urzędów

Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku

Umożliwienie szerokiego dostępu do usług integracyjnych, porad i informacji wszystkim zainteresowanym cudzoziemcom legalnie przebywającym w Polsce poprzez uruchomienie infopunktów i multijęzycznej strony internetowej

Aktualności

Zapytania ofertowe (aktualne)

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i bezpłatnej dostawy książek do nauki języka polskiego na potrzeby projektu „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 18 sierpnia 2020r. (decyduje data wpływu oferty).

Pliki do pobrania:

zapytanie_ksiazki_do_jpolskiego.pdf

formularz_ofertowy_ksiazki_do_jpolskiego.doc

Masz pytania? Napisz do nas

  Załącz plik
  - Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r, o ochronie danych osobowych.
      (Dz. U. 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)*
  - Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Ustawą
       z dnia 18 lipca 2002 r, o świadczeniu usług drogą elektroniczną.(Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

  Fundacja Ukraina
  ul. Ruska 46A/201
  50-079 Wrocław

  tel. +48 571 330 203
  e-mail: biuro@fundacjaukraina.eu