Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.

Termin realizacji: 01.05.2018 – 30.04.2021

Lider projektu: Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Główny partner: Fundacja Ukraina

FAMI

Wzmocnienie procesu integracji obywateli państw trzecich  poprzez stworzenie szerokiej oferty form wsparcia dopasowanej do potrzeb cudzoziemców.

FAMI

Aktywizacja zawodowa obywateli państw trzecich i ułatwienie dostępu do rynku pracy poprzez realizację kampanii i cyklicznych spotkań dla pracodawców, targów pracy, szkoleń i konsultacji indywidualnych  z doradztwa zawodowego.

FAMI

Podniesienie kompetencji językowych, kulturowych , zawodowych i społecznych obywateli państw trzecich w wyniku udziału w zaplanowanych w ramach projektu forach wsparcia.

FAMI

Stworzenie warunków do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i nawiązania zawodowych relacji pomiędzy przedstawicielami instytucji działających w obszarze migracji i integracji poprzez organizację wizyt studyjnych, szkoleń dla kadr.

FAMI

Podniesienie świadomości różnorodności kulturowej i wynikających z niej korzyści dla lokalnej społeczności

FAMI

Umożliwienie szerokiego dostępu do usług integracyjnych, porad i informacji wszystkim zainteresowanym cudzoziemcom legalnie przebywającym w Polsce poprzez uruchomienie infopunktów i multijęzycznej strony internetowej

FAMI

Ułatwienie migrantom adaptacji oraz akceptacji norm i obyczajów kraju przyjmującego poprzez ofertę działań wprowadzających cudzoziemców w zasady funkcjonujące w Polsce,  w tym w zakresie informacji o prawach i obowiązkach, rynku pracy, strukturach społecznych, kulturze

FAMI

Zapobieganie dyskryminacji i konfliktom na tle kulturowym w szkołach poprzez szkolenia dla kadry dydaktycznej i zarządzającej placówek edukacyjnych oraz zapewnienie usług asystenta kulturowego

FAMI

Wyrównianie szans edukacyjnych oraz podniesienie kompetencji uczniów – obywateli państwa trzecich w zakresie integracji i adaptacji ze społeczeństwem polskim na Dolnym Śląsku poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne oraz wsparcie indywidualne dla uczniów cudzoziemskich

FAMI

Poprawa jakości świadczonych usług i ułatwienie obywatelom państw trzecich dostępu do adekwatnej do sytuacji imigranta pomocy integracyjnej dzięki szkoleniom dla pracowników urzędów

Aktualności

Masz pytania? Napisz do nas

Załącz plik
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r, o ochronie danych osobowych.
    (Dz. U. 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)*
- Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Ustawą
     z dnia 18 lipca 2002 r, o świadczeniu usług drogą elektroniczną.(Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Projekt „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku” współfinansowany jest z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państw

Fundacja Ukraina
ul. Ruska 46A/201
50-709 Wrocław

tel. +48 571 330 203
e-mail: biuro@fundacjaukraina.eu

Zapisz się do newslettera!