Projekty

Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku – Etap II (FAMI – Etap II)__

Termin realizacji: 01.09.2022 - 31.08.2023

Główne działania w projekcie:

Głównym celem projektu  “FAMI – Etap II”, realizowanego przez Fundację Ukraina, jest wsparcie działań na poziomie województwa dolnośląskiego w zakresie przyjmowania oraz integracji obywateli Ukrainy i innych krajów trzecich, którzy wjechali do Polski w wyniku działań zbrojnych na terenie tego kraju oraz pozostałych obywateli państw trzecich.

Integracja obywateli państw trzecich ze społeczeństwem polskim w projekcie jest rozumiana także jako proces legalizacji pobytu i pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.

Realizacja projektu umożliwi Dolnośląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu oraz Fundacji Ukraina podejmowanie skutecznych działań w reakcji na kryzys migracyjny wywołany wojną w Ukrainie. Działania te mają za zadanie przyczynić się do skutecznego zarządzania procesami legalizacji pobytu jako podstawie integracji, a także wzmocnienia i rozwoju wspólnej polityki imigracyjnej z pełnym poszanowaniem praw i zasad zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

Działania projektu zwłaszcza obejmują następujące kierunki:

Punkty informacyjne, doradztwo i wsparcie specjalistyczne

Stacjonarne punkty informacyjne we Wrocławiu

Działania projektu obejmują bezpłatne usługi skierowane do cudzoziemców – obywateli państw trzecich – zamieszkałych/przebywających na Dolnym Śląsku. W ramach projektu planowane jest prowadzenie doradztwa administracyjno-prawnego we Wrocławiu w Infopunkcie Instytutu Praw Migrantów oraz w Centrum Wsparcia Uchodźców na Dworcu PKP Wrocław Główny.

Stacjonarny punkt informacyjny w Wałbrzychu

W ramach projektu planowane jest zorganizowanie punktu doradztwa administracyjnego i prawnego na terenie miasta Wałbrzycha. W Infopunkcie w Wałbrzychu odbywać się będzie doradztwo administracyjne i integracyjne – zostaną udzielane informacje na temat prawa migracyjnego, procedur legalizacji pobytu (w tym prawidłowego wypełniania wniosków), ubezpieczenia zdrowotnego czy kwestii związanych z wynajmem mieszkania.

Kształcenie młodzieży i dorosłych

Kursy Językowe Dla Dorosłych

W ramach projektu planowana jest realizacja 12 kursów języka polskiego, które będą dostosowane dla grup ukraińsko- lub rosyjskojęzycznych i zostaną prowadzone stacjonarnie we Wrocławiu. Dzięki temu około 160 osób będą miały możliwość rozwoju swoich kompetencji językowych, adaptacji oraz integracji ze społeczeństwem przyjmującym, co zwiększy ich szansy na znalezienie pracy w Polsce.

Kursy językowe, organizowane przez Fundację Ukraina, odpowiadają Europejskiemu Systemowi Opisu Kształcenia Językowego (CEF) i pokrywają poziomy kształtowania wiedzy od A0 do C2. Prowadzenie zajęć powierzone jest wykwalifikowanym instruktorom z doświadczeniem w nauczaniu polskiego jako języka obcego.

Kluby Językowe

W ramach projektu dofinansowana jest realizacja spotkań konwersacyjnych klubów języka angielskiego oraz polskiego. English Speaking Club “Argy-Bargy” oraz Polish Speaking Club to nowoczesne kluby językowe, realizowane przez Fundację Ukraina.

Podczas spotkań w ramach klubów tworzymy małe grupy dyskusyjne (około 5-8 osób), prowadzone przez moderatorów, którzy przygotują tematy i materiały na podstawie potrzeb grupy i aktualnych wydarzeń. Spotkania będą odbywać się dwa razy w tygodniu przez około 2 godziny każde, co daje w sumie około 100 spotkań lub 200 godzin nauki w roku.

Wsparcie edukacji międzykulturowej w szkołach

W ramach wsparcia procesu integracji uczniów narodowości  innej niż polska ze społecznością szkolną zapewniona będzie pomoc asystentów międzykulturowych w formie dyżurów w szkołach. Rolą asystenta będzie m.in. aktywizacja dzieci cudzoziemskich oraz ich rodziców i zachęcanie ich do włączania się we współtworzenie życia szkolnego, a także uwrażliwienie uczniów polskich i ich rodziców oraz nauczycieli na problematykę wielokulturowości, walka z uprzedzeniami i stereotypami narodowościowymi, etnicznymi i religijnymi oraz promowanie idei wzajemnej tolerancji i szacunku.

Fullscreen Mode

Projekt „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku – Etap II” współfinansowany jest z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

Logo FAMI 2